نمایه نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

  • تاج‌بخش، حسن دانسته‌های کهن در مورد بیماری‌های انگلی [دوره 4، شماره 1، 1391]

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ط

  • طاهری، مهدی بررسی میزان خاکستر، کلرید سدیم و باقیمانده نیتریت در سوسیس و کالباس‌های حرارت دیده تولید شده در شهر اهواز و مقایسه آن با استانداردهای ملی ایران [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 297-308]
  • طیبه السادات مصطفایی1، شاهرخ شیرازی2، علی اسلامی2، بررسی آلودگی انگلی یک قلاده روباه قرمز (Vulpes vulpes) در استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 192-192]

ع

غ

ف

ک

  • کیوان جمشیدی، مطالعه کشتاری میزان نسبی شیوع الگوهای هیستوپاتولوژی ضایعات کبدی در شتر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 54-54]

ل

  • لادن منصوری نژند*، پریسا امینی2، فراوانی ژن اینتگران کلاس یک در سالمونلا انتریتیدیس در نمونه های جدا شده از انسان و طیور در استان کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 236-236]
  • لیلا عبدالهی4، عباس جواهری وایقان1، گودرز صادقی- هشجین5، مطالعه اثرات ناشی از تجویز ال- تیروکسین و متی مازول بر غده تیروئید، درجه حرارت و وزن بدن در خوکچه هندی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-77]
  • لویمی، مریم بررسی میزان خاکستر، کلرید سدیم و باقیمانده نیتریت در سوسیس و کالباس‌های حرارت دیده تولید شده در شهر اهواز و مقایسه آن با استانداردهای ملی ایران [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 297-308]

م

ن

و

ه

ی