بررسی سیکل رشد ویروس آنفلوانزا (H9N2 ) در تخم مرغ جنین دار بعد از تلقیح داخل آلانتوئیک

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: بیماری
آنفلوانزای طیور سویه H9N2،
به دلیل میزان اپیدمی بالا و خسارات اقتصادی حاصل از تاثیر ویروس بر رشد و تولید
گله ها و تلفات شدید، مشکلی جدی در صنعت طیور به حساب می آید. در حال حاضر مناسب
ترین روش پیشگیری از این بیماری، واکسیناسیون پرندگان است که واکسن غیرفعال
آنفلوانزا با سویه بومیH9N2 و با تکثیر
ویروس در جنین تخم مرغهای SPFتولید می شود. به منظور تولید واکسنی با بالاترین تیتر
ویروسی و بیشترین قدرت ایمنی زایی، اطلاع دقیق از منحنی رشد این ویروس ضروری به
نظر می رسد. مواد و روش کار: ویروس آنفلوانزا
سویه (H9N22) A/Chicken/Iran/ 99به حفره آلانتوئیک 336 عدد تخم مرغ 11روزه تلقیح شد. این تخم مرغها در دمای C º37 و رطوبت
نسبی 60 %
با حداکثر زمان انکوباسیون 96 ساعت، انکوبه شدند. در طول انکوباسیون، با فواصل
زمانی 2 ساعته، گروههای 7 عددی تخم مرغها از انکوباتور خارج شده و مایع آلانتوئیک
و پرده های کوریوآلانتوئیک آنها مورد نمونه برداری قرار گرفت. نمونه ها تا زمان
مناسب برای انجام تست های مربوطه، در فریزر C º85- نگهداری
شدند. تیتر عفونت زایی ( EID50) و تیتر
هماگلوتیناسیون (HA) هر نمونه به روش استاندارد سنجیده شد. با
مقایسه نتایج به دست آمده، روند رشد و تکثیر ویروس در پرده های کوریوآلانتوئیک و
مایع آلانتوئیک توسط نرم افزار SPSS17
مورد بررسی قرار گرفت. نتایج و بحث: تیتر HA پرده های
کوریوآلانتوئیک از ساعت 2 بعد از تلقیح افزایش یافته و در ساعت 26 بعد از تلقیح به
تیتر مناسب برای تولید آنتی ژن رسید و این تیتر با اندکی کاهش تا پایان دوره
انکوباسیون در پرده ها حفظ شد. تیتر EID50 پرده های کوریوآلانتوئیک از ساعت 6 بعد از تلقیح
افزایش یافته و در ساعت 24 بعد از تلقیح به تیتر مناسب برای تولید آنتی ژن رسید و
سپس این پرده ها آزاد سازی ویروس را تا پایان دوره انکوباسیون در بازه نسبتاً
ثابتی ادامه دادند. تیتر HA مایع آلانتوئیک از ساعت 14 بعد از تلقیح
افزایش یافته و در ساعت های 38 الی 66 بعد از تلقیح در تیتر مناسب استحصال آنتی ژن
قرار گرفت. تیتر  EID50 مایع آلانتوئیک نیز از ساعت 6 بعد از تلقیح افزایش یافته و در ساعت های 28
الی 58 بعد از تلقیح در بازه مناسب برای استحصال آنتی ژن قرار گرفت. نمونه های اخذ
شده در ساعت های 50 الی60 بعد از تلقیح، حاوی مناسب ترین تیتر ویروسی برای تهیه
واکسن می باشند. چنانچه نمونه‌ها با
روش‌های حساس تری مانند Real Time-PCR مورد آزمایش
قرارگیرند نتایج دقیق تری به دست می آید. 

کلیدواژه‌ها