اهداف و چشم انداز

مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی (JVLR) به­صورت دو فصلنامه توسط دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، ایران منتشر می شود. این مجله از ارسال مقالات علمی در همه زمینه ها، از جمله مقالات پژوهشی اصلی (Original Articles)، مقالات کوتاه علمی (Short Communication)، گزارشات موردی (Case Report)، مقالات مروری (Review Articles) و مطالعات فراتحلیلی (Meta-analysis or Systematic Review) که شامل همه جنبه های آزمایشگاهی و علوم پایه دامپزشکی، حاکم در بیوشیمی، بیوتکنولوژی، ژنتیک، خون شناسی، میکروبیولوژی، ایمنی شناسی، آناتومی، قارچ شناسی، فیزیولوژی و همچنین انگل شناسی است، استقبال می کند.