این نشریه به منظور حمایت از پژوهش ­های رشته دامپزشکی هیچگونه هزینه ای بابت ارسال مقاله یا انتشار مقالات پذیرفته شده، دریافت نمی کند.

شماره جاری: دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400 

مطالعه مصرف پروپیل تیویوراسیل بر جمعیت سلولهای دفاعی و پاسخ ایمنی علیه بیماری برونشیت در خروسهای گله مادر گوشتی راس 308

صفحه 21-31

10.22075/jvlr.2021.3570.0

امیر کریمی؛ احمد زارع شحنه؛ سعید زین الدینی؛ زربخت انصاری پیرسرایی؛ مقصود بشارتی؛ مهدی ابراهیمی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها