شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی ویراستار کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2345-2889