شماره جاری: دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 

1. مطالعه اثر عصاره‌ی هیدروالکلی آویشن باغی(Thymus vulgaris) بر درد احشایی به روش رایتینگ در موش سوری

کیوان کرامتی؛ مرضیه یغمایی؛ امیر اصغری باغخیراتی؛ مصطفی عبداللهی؛ احسان پورافشار


3. مقایسه میزان سرمی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، ظرفیت اکسیدانی تام و اندیس استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری جفت مانده و سالم

مرتضی کیوانلو؛ ابوالقاسم رمرودی؛ اشکان جبلی جوان؛ رضا نارنجی ثانی؛ محمود احمدی همدانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی ویراستار کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2345-2889