بررسی آناتومیکی مغز ماهی دیسکاس (Symphysodon)

نویسنده

چکیده

مقدمه: ماهی دیسکاس از ماهیان آب شیرین و از رده شعاع باله ها و بومی رودخانه آمازون است. دو دستگاه عصبی و هورمونی هدایت و یکپارچه سازی بدن را برعهده دارند. مغز شامل مغز قدامی یا پروسن سفالون، مغز میانی یا مزن سفالون و مغز خلفی یا رومبن سفالون است و سپس تمایز حاصل میکند. پس از تمایز پنج بخش مغز به ترتیب، شامل تلن سفالون، داین انسفالون، مزن سفالون، متن سفالون و میلن سفالون بوده که مورد بررسی قرار میگیرد. روش کار: تعداد 5 ماهی دیسکاس از یک مرکز ماهیان آکواریومی در تبریز خریداری شد. سپس سرها جدا شده و جمجمه با دقت برداشته می شود تا مغز از حفره مغزی خارج شود. مغز را در بافر فرمالین 4% به همراه CaCO3 قرار داده و پس از 24 ساعت نمونه ها را در الکل 70% قرار داده و با استفاده از یک لوپ به بررسی ساختار ها می پردازیم. بحث: یک جفت مرکز بویایی اولیه بنام پیاز های بویایی در جلوی تلن سفالون قرار دارد. قسمت خلفی مغز قدامی دی انسفالون را تشکیل داده که حاوی بطن سوم است. قسمت برجسته متن سفالون مخچه را تشکیل می دهد که در قسمت خلفی لوب بینایی قرار دارد و حالت یک تکه دارد. لوب های بینایی در بالا و طرفین قرار گرفته و توسعه یافته هستند. تلن سفالون یا لوب های مغز در جلوی لوب بینایی و خلف لوب های بویایی قرار گرفته و به نسبت لوب های بینایی کوچک هستند. بخش قدامی بصل النخاع حجیم تر از بخش خلفی بوده و از انتهای خلفی مخچه شروع می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -