اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد رضا سلیمی بجستانی

انگل شناسی دانشگاه سمنان

msalimiatsemnan.ac.ir

سردبیر

علی اسلامی

انگل شناسی دانشگاه تهران

aislamiatut.ac.ir

مدیر داخلی

عماد چنگیزی

انگل شناسی دانشگاه سمنان

echangiziatsemnan.ac.ir

ویراستار

محمد حسن یوسفی

علوم پایه دانشگاه سمنان

myousefiatsemnan.ac.ir

کارشناس نشریه

قاسم جعفری ورکی

شبکه های کامپیوتری دانشگاه سمنان

gh_jafariatstaff.semnan.ac.ir