اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد رضا سلیمی بجستانی

انگل شناسی دانشگاه سمنان

msalimisemnan.ac.ir

سردبیر

تقی زهرایی صالحی

میکروبیولوژی دانشگاه تهران

tsalehiut.ac.ir

مدیر داخلی

محمود احمدی همدانی

کلینیکال پاتولوژی دانشگاه سمنان

ahmadi.hamedanisemnan.ac.ir

h-index: 7  

ویراستار

محمد حسن یوسفی

علوم پایه دانشگاه سمنان

myousefisemnan.ac.ir

کارشناس نشریه

قاسم جعفری ورکی

شبکه های کامپیوتری دانشگاه سمنان

gh_jafaristaff.semnan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مصطفی پیغمبری

میکروبیولوژی دانشگاه تهران

mpeighamut.ac.ir

مهدی سلطانی

گروه بهداشت و بیماری های آبزیان دانشگاه تهران

msoltaniut.ac.ir

پرویز شایان

گروه انگل شناسی دانشگاه تهران

pshayanut.ac.ir

حسن گیلانپور

دانشگاه تهران

hgilanut.ac.ir

حسن مروتی

علوم پایه دانشگاه تهران

hmorovvatiut.ac.ir

اشکان جبلی جوان

بهداشت و مواد غذایی دانشگاه سمنان

jebellija.profile.semnan.ac.ir
jebelliaprofs.semnan.ac.ir

حمید استاجی

گروه پاتوبیولوژی دانشگاه سمنان

hstaji.profile.semnan.ac.ir
hstajisemnan.ac.ir

محمود احمدی همدانی

گروه آموزشی درمانگاهی دانشگاه سمنان

ahmadihamedani.profile.semnan.ac.ir
ahmadi.hamedanisemnan.ac.ir