انگل های خارجی جداسازی شده از شارک نقره ای(Balantiocheilos melanopterus) درشهرستان سمنان

نویسنده

چکیده

 با توجه به گسترش نگهداری ماهیان زینتی در ایران و جهان
مساله بهداشت و بیماریهای این گونه ماهیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . از
جمله شایعترین مشکلات مطرح در ماهیان زینتی، آلودگی به انگل های خارجی است. آسیب
های ناشی از آلودگی به انگل های خارجی شامل : کاهش شادابی و درخشندگی این ماهیان
می باشد که بر بازارپسندی آنها تاثیر مستقیم داشته ، علاوه بر آن ابتلا به عفونت
های ثانویه قارچی و باکتریایی را تسهیل می نماید. لذا بررسی و شناسایی این انگل ها
ضروری به نظر می رسد.جهت شناسایی و تعیین آلودگی انگل های خارجی در ماهی زینتی
شارک نقره ای(Balantiocheilos melanopterus) تعداد 50 نمونه به صورت تصادفی از مراکز فروش ماهیان زینتی در شهرستان
سمنان اخذ و به صورت زنده به آزمایشگاه انتقال یافت.ابتدا شکل ظاهری ماهی ها به
صورت ماکروسکوپی با استفاده از ذره بین از
نظر هر نوع جراحت ،خونریزی یا کیست بررسی شد.سپس لام مرطوب از پوست و آبشش نمونه
ها جهت یافتن انگل های خارجی اخذ گردید.انگل های جداسازی شده به روش های متداول
رنگ آمیزی و با استفاده از کلیدهای تشخیصی شناسایی گردید.از 50 نمونه هشت نمونه
(4%) آلوده بودند .در این بررسی ، دونوع انگل تک یاخته Ichthyophthirius multifiliis، Trichodina sp. و یک نوع
مونوژن Gyrodactylus sp. جداسازی گردید.     

کلیدواژه‌ها