بررسی بیان ژن etx توکسین اپسیلون (ε) کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ D

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: جنس کلستریدیوم،
بیش از80 گونه دارد. کلستریدیوم پرفرنجنس، یکی از بیشترین گونه های بیماریزا در
جنس کلستریدیوم است که در صنعت دامداری خسارات زیادی ایجاد می کند. کلستریدیوم
پرفرنجنس، توکسین های زیادی تولید می کند که توکسین اپسیلون(ε)، یکی از
توکسین های اصلی آن است. در جدایه های تیپ Dی، توکسین اپسیلون عامل اصلی ایجاد کننده
آنتروتوکسمی ای بسیار کشنده ًدر گوسفند و بز است. در این مطالعه، بیان ژن etx توکسین
اپسیلون کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ D مورد بررسی قرار می گیرد. مواد و روش کار: در ابتدا سوش
استاندارد بر روی محیط های پایه مغذی کشت داده شد و با استفاده از کیت RNX-PLUS، RNA استخراج شد.
در مرحله بعدی با استفاده از کیت 2-STEPS RT-PCR، RNA استخراجی به cDNA تبدیل شد. بعد
از آن الکتروفورز انجام شد و ژل در دستگاه ژل داکت قرار گرفت و عمل عکسبرداری از
ژل و ذخیره آن به شکل فایل تصویری انجام گردید. نتایج و بحث: در این بررسی
باندهای ایجاد شده از توکسین اپسیلون به خوبی مشاهده شدند. با بررسی نتایج، مشخص
شد که کیت استخراجی total RNA برای کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ D مناسب بوده به
گونه ای که استخراج به خوبی انجام شده و هیچ آلودگی در آن دیده نشد. علاوه بر این
مشخص شد که ژن etx توکسین
اپسیلون(ε)
در محیط مغذی بیان شده که دارای وزن مولکولی bp
655 می باشد.    

کلیدواژه‌ها