تعیین دمای اپتیمم برای انکوباسیون تخم مرغهای جنین دار بعد از تلقیح ویروس در پروسه تولید واکسن غیرفعال آنفلوآنزا (H9N2)

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: اطلاعات محدودی
در ارتباط با روند رشد ویروس های آنفولانزای پرندگان با پاتوژنسیته پایین در تخم
مرغ های جنین دار در دماهای انکوباسون مختلف وجود دارد، در حالی که اطلاعات در این
زمینه می تواند باعث افزایش کمیت و کیفیت در روند تولید واکسن این نوع ویروس ها
گردد.  مواد و روش کار: رقت 5-10 از
ویروس آنفولانزای پرندگان ( (H9N22) A/Chicken/Iran/ 99) در 400 عدد تخم مرغ جنین دار 11 روزه، به
مقدار 1/0 میلی لیتر تلقیح گردید. تخم مرغ های تلقیح شده به تعداد مساوی در دماهای
انکوباسیون 32، 33، 34، 35، 36، 5/37، 38 و 39 درجه سانتیگراد به مدت 72 ساعت و
رطوبت 65 درصد قرار گرفتند. تخم مرغ های تلف شده در 24 ساعت اول حذف گردیدند. سپس
مایع آمنیوآلانتوئیک تخم مرغ ها استخراج شده و پس از اندازه گیری حجم، تست های HA و EID50 بر روی آنها
انجام گردید.  نتایج و بحث: تعداد تخم مرغ های قابل برداشت و حجم مایع
برداشتی در دمای 35 درجه به میزان معنی داری نسبت به دیگر گروه های تحت مطالعه
افزایش نشان داد (p

کلیدواژه‌ها