کاربرد تکنیک الیزا (ELISA) در تشخیص توکسینوتیپهای کلستریدیوم پرفرنجنس

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف : کلستریدیوم
پرفرنجنس یک باسیل گرم مثبت است که باعث بیماریهای خطرناک در انسان و دام می شود.
این باکتری قادر است آنتروتوکسین های آلفا ، بتا، اپسلیون و یوتا تولید نماید که
سبب ایجاد بیماریهای روده ای و معده ای مختلفی از جمله آنتروتوکسمی در دام و گاز
گانگرن در انسان می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از روش ELISA بررسی و تشخیص
انواع توکسین های موجود در نمونه دامهای مشکوک و بیمار انجام شده است. مواد و روش کار: در این پژوهش
120 نمونه از محتویات روده کوچک دامهای مشکوک به بیماری آنتروتوکسمی اخذ وتحت
آزمایش ELISA غیر رقابتی قرار گرفته اند. نتایج و بحث : پس از انجام
آزمایش ها و بررسی نتایج، در تعداد پنج مورد (1/4%) توکسین های آلفا ، بتا، اپسلیون تشخیص داده شد. بر اساس نوع توکسین های شناسایی شده، سه مورد مربوط به تیپ D و
دو مورد مربوط به تیپ A کلستریدیوم پرفرنجنس بودند. بنابراین می
توان چنین نتیجه گرفت که بیماری آنتروتوکسمی در منطقه حضور داشته و تیپهای غالب
باکتری بیماریزا در مرحله اول D و سپس A می باشند.      

کلیدواژه‌ها