بررسی بستنی های پاستوریزه از نظر آلودگی به اشریشیاکلی با استفاده از روش امپدانس و کشت در محیط کروموژنیک

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: بستنی پاستوریزه بر اساس استاندارد می یابد
عاری از هر گونه میکروب پاتوژن از جمله کلی فرم و اشریشیاکلی باشد ولی نظر به آنکه
مواردی از کشت بستنی های پاستوریزه عرضه شده نیز حاکی از آلودگی کلی فرمی بوده
اند، انجام طرح حاضر به منظور بررسی وضعیت بستنی های پاستوریزه مصرفی شهر اهواز از
نظر آلودگی به کلی فرم و اشریشیاکلی مد نظر واقع شد. در این فرضیه به جای استفاده
از روش های موسوم و وقت گیر مرجع، از
تکنیک امپدانس توسط دستگاه آنالیز میکروبی باک تراک4300 و نیز محیط کروموژنیک Rapid E.coli 2 استفاده گردید. مواد و روش کار: جمعاً تعداد 100
نمونه بستنی پاستوریزه تولیدی کارخانه های مختلف با توجه به تاریخ تولید آنها تهیه
شد. نمونه گیری بستنی ها از بهر های مختلف و به شکل تصادفی انجام شد. پس ازخریداری
نمونه‌ها، سریعا در کنار یخ به آزمایشگاه گروه بهداشت مواد غذایی
دانشکده دامپزشکی منتقل و نسبت به بررسی میزان آلودگی احتمالی به اشریشیاکلی با
استفاده از محیط کشت Modified 160C ویژه تکنیک امپدانس با بهره‌گیری از دستگاه امپدانس
آنالایزر میکروبی باک تراک 4300 اقدام شد و بدین منظور از تنظیم دستگاه بر روی
امپدانس محیط کشت (M- value) و تنظیم حد
آستانه یا Threshold روی 5 میلی ولت استفاده گردید. همچنین به
طور همزمان از نمونه بستنی های تهیه شده به روش پورپلیت در محیط آگار کروموژنیک Rapid E.coli 2 کشت گردید. نتایج روش امپدانس بر اساس اندازه
گیری تغییرات هدایت الکتریکی با فواصل زمانی هر 10 دقیقه یکبار و حداکثر تا 24
ساعت مونیتورکردن دستگاه مشخص و ثبت می شد. همچنین در صورت وجود اشریشیا کلی، به
صورت کلونی های به رنگ ارغوانی بر روی محیط کشت آگار کروموژنیک مشاهده و شمارش می
گردید. نتایج و بحث : بر اساس نتایج
حاصل از روش های امپدانس و نیز کشت بر روی محیط آگار کروموژنیک به ترتیب 3 (3%) و 2 (2%) عدد از
نمونه
ها
آلوده
به
اشریشیا
کلی
بودند
هر
چند
که
از
نظر
آماری
اختلاف
معنی
داری
بین
دو
روش
ملاحظه
نگردید (P>0.05). بنابراین هر دو روش به
عنوان روش های نسبتاٌ سریع می توانند در کنترل کیفیت میکروبی از نظر آلودگی به
اشریشیا کلی مورد استفاده قرار گرفته و در مدت زمان محدود تری نتایج حاصله را به
دست آورند. همچنین نتایج تحقیق حاضر حاکی
از آن است که می باید نظارت دقیق تری بر کیفیت و وضعیت بهداشتی بستنی های
پاستوریزه تولیدی صورت پذیرد.        

کلیدواژه‌ها