بررسی تغییرات شاخص های التهابی سرم آمیلوئید A ،هاپتوگلوبین ، آلبومین و پروتئین تام در سرم طی التهاب القاء شده باترپنتین در اسبچه های خزر

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: عملکرد پاسخ میزبان به عفونت ها و شرایط التهابی تحت عنوان پاسخ مرحله حاد که واکنش فیزیولوژیک بسیار سازمان یافته است بیان می گردد و در آن زمان غلظت پروتئین های سرم خون به نام پروتئین های فاز حاد تغییر می یابند که این تغییرات در غلطت آنها می تواند به عنوان شاخصی از شدت و گستردگی عفونت ها و وسیله ای برای تعیین پیش آگهی بیماریها و پایش سلامت و نحوه پاسخ میزبان به شرایط عفونی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد. مواد و روش کار: در این تحقیق بررسی دینامیک شاخص های التهابی سرم آمیلوئید A، هاپتوگلوبین ، آلبومین و پروتئین تام در سرم در زمان سلامت و همچنین پس از القاء التهاب توسط ترپنتین در اسبچه های خزر جهت ایجاد پاسخ مرحله حاد صورت گرفته شده است. تعداد 30 راس اسبچه خزر با استفاده از روش بلوکهای چهارتایی تصادفی به دو گروه تقسیم شدند که در آن یک گروه 15 تایی به صورت زیر جلدی تحت تزریق ترپنتین برای ایجاد التهاب و گروه دوم 15 تایی به میزان هم حجم سالین فیزیولوژیک نرمال دریافت کردند.  نتایج و بحث: نمونه های خونی از رگ وداج در داخل لوله های ساده بدون ماده ضد انعقاد در زمان های 0،4،8،16،24،48،72،144 ساعت پس از تزریق ترپنتین و سالین فیزیولوژیک نرمال اخذ گردید که روند تغییرات التهابی هاپتوگلوبین و سرم آمیلوئید A کاملا معنی دار بود( P

کلیدواژه‌ها