مقایسه روش باکتواسکن و روش دستی شمارش باکتری های تام شیر

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف : امروزه آزمایش شیرجمع آوری شده در مخزن شیر گله
یکی از روش های مهم ارزیابی و نظارت بر بهداشت شیر و پستان دام ها و وضعیت ورم
پستان در گله است. آزمایش مهمی که در شیر مخزن انجام می شود شمارش تعداد تام
باکتری های شیر است. SPCیکی از متداولترین و معمولی ترین آزمایش هایی است که مورد
استفاده قرار می گیرد و تخمین و برآوردی از حضور کل باکتری های مزوفیل هوازی در
شیر می باشد . امروزه دربسیاری از کشورها از دستگاه باکتو اسکن برای این منظور
استفاده میشود. هدف از این تحقیق تعیین کارایی دستگاه باکتواسکن در شمارش تعداد باکتری های شیر از طریق مقایسه
نتایج آن با تعداد باکتری های شمارش شده در روش کشت سطحی میباشد. باکتو اسکن تمام
باکتری های زنده و مرده ولی TBC تنها باکتری های زنده را می شمارد. این
اختلاف تا حدی است که تعداد قابل قبول باکتو اسکن 20000 وعدد نیازمند به اصلاح
بالای 30000 ولی در مورد TBC عدد قابل قبول 50000 و عدد نیازمند اصلاح10000 است. مواد و روش کار: در این تحقیق به
منظور بررسی میزان اختلاف این دو روش تعداد100 نمونه شیر مخزن از نظر باکتو اسکن و
تعداد تام باکتری مقایسه شد. نتایج و بحث: نتایج نشان داد توزیع تعداد تام باکتری نرمال
نبود ولی توزیع باکتواسکن نرمال بود به همین دلیل در مقایسه انها از میانه استفاده
شد. میانه روش دستی 55000 و میانه باکتواسکن 353000 بود. همچنین مشاهده شد در
بررسی با روش دستی تعداد 15 مورد از نمونه ها نرمال و 85 مورد بیشتر از نرمال
باکتری داشتند ولی در بر رسی با باکتو اسکن تمام نمونه ها غیر طبیعی بودند. به
همین دلیل ازمون مک نمار ومربع کای و بررسی ظریب کاپا هیچ نوع تطابقی میان این دو
تست ندید. ا زاین مطالعه می توان نتیجه گرفت فاصله این دو روش درشرایط ایران به
قدری زیاد است که قضاو ت های انها در مورد سالم و غیر طبیعی بودن نمونه های شیر
کاملا با هم فرق می کند.    

کلیدواژه‌ها