اندازه گیری میزان غلظت جیوه در سه نوع متفاوت کنسرو ماهی تن

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: همگام با توسعه
صنایع و افزایش روند آلودگی محیط زیست، مساله آلودگی مواد غذایی به فلزات سنگین،
بخشی از مطالعات سم شناسی و زیست محیطی را به خود اختصاص داده است. جیوه از جمله
فلزات سنگین است که کنترل آن در مواد غذایی بسیار حائز اهمیت می باشد.
بیوترانسفرماسیون جیوه و تبدیل آن به ماده سمی متیل مرکوری لزوم کنترل این عنصر را
آشکار می سازد. با توجه به مصرف گسترده کنسرو ماهیان تن در ایران، تحقیق حاضر به
منظور بررسی میزان غلظت جیوه در سه نوع متفاوت کنسرو ماهی تن محصول سه کارخانه
داخلی و مقایسه مقادیر بدست آمده با استانداردهای جهانی WHO، FDA، EPA صورت پذیرفت. مواد و روش کار : این تحقیق در
سال 1390 بر روی 21 نمونه کنسرو ماهی تن ( 7 نمونه از هر کارخانه ) صورت گرفت.
استخراج جیوه از نمونه ها با استفاده از روش هضم مرطوب و تعیین غلظت جیوه با
استفاده از دستگاه جذب اتمی Perkin Elmer 4100 صورت گرفت. نتایج و بحث: نتایج این تحقیق
نشان داد میانگین غلظت جیوه در کنسرو های شماره 1، 2، 3 به ترتیب 1.28 ± 34.51 ، 8.04 ± 45.13 ، 7.51 ± 49.63 بر حسب میکروگرم
بر کیلوگرم ( ppb ) بود. مقادیر بدست آمده غلظت جیوه در این تحقیق پایین تر از آستانه مجاز
استانداردهای جهانی سازمان غذا و دارو (FDA) ، سازمان
بهداشت جهانی (WHO) وآژانس حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) بود و از
شرایط قابل قبول برای مصارف انسانی برخوردار بوده است.  

کلیدواژه‌ها