شناسایی ملکولی کنه های ناقل تیلریا گوسفندی در استان های خراسان رضوی و شمالی

نویسندگان

چکیده

   مقدمه و هدف : تیلریوز از بیماریهای مهم عفونی گوسفندان
ایران می باشد . این بیماری هرساله خسارات زیاد اقتصادی ناشی از کاهش فراوارده های
دامی و تلفات در گوسفندان ایجاد می نماید . کنترل تیلریوز در گوسفندان نیازمند
شناسایی عامل و ناقلین آن در هرمنطقه آب و هوایی می باشد. با توجه به اهمیت
تیلریوز در گوسفندان استان های خراسان
رضوی وشمالی ، مطالعه ای ملکولی در باره
شناسایی کنه های ناقل طی سالهای 1390-1389 انجام شد .  مواد و روش کار : دراین بررسی تعداد 429 کنه در استان خراسان
رضوی و 434 کنه در استان خراسان شمالی از گله های مشکوک به تیلریوز جمع آوری گردید. کنه ها برمبنای گونه شناسایی شده به مجموعه های 5 تایی تقسیم بندی گردیدند و غدد بزاقی آنها با
استفاده از وسایل حشره شناسی و استریومیکروسکپ برداشت شدند . آنگاه نمونه های غدد
بزاقی جمع آوری شده با روش Semi-nested PCR مورد آزمایش
قرار گرفت . نتایج و بحث: نتایج شناسایی کنه های جمع آوری شده نشان داد
کنه های غالب در هر دواستان رپی سفالوس تورانیکوس و هیالوما مارژیناتوم می باشند .
همچنین هیالوما آناتولیکم و همافیزالیس فقط در استان خراسان رضوی مشاهده گردید .
فراوانی رپی سفالوس بورسا و درماسنتور مارژیناتوس دراستان خراسان شمالی بیشتر از
استان خراسان رضوی بودند. از مجموع 130 مجموعه غد بزاقی کنه های آز مایش شده با
روش PCR، 7 مجموعه غدد
بزاقی کنه رپی سفالوس تورانیکوس در خراسان رضوی و 4 مجموعه غدد بزاقی کنه های رپی
سفالوس تورانیکوس و هیالوما مارژیناتوم در خراسان شمالی آلودگی به تیلریا را نشان
دادند . نتایج آزمایش Semi-nested PCR نشاندهنده
آلودگی 5 نمونه و 2نمونه از غدد بزاقی کنه های رپی سفالوس تورانیکوس استان خراسان
رضوی به ترتیب به تیلریا اویس و تیلریا
لستوکاردی بودند. همچنین 3نمونه از غدد بزاقی کنه های هیالو ما مارژیناتوم خراسان شمالی واجد آلودگی مخلوط تیلریا اویس و لستوکاردی و
یک نمونه از غدد بزاقی رپی سفالوس تورانیکوس این استان آلوده به تیلریا اویس
بودند. بر پایه نتایج بدست آمده بنظر می رسد دو گونه رپی سفالوس تورانیکوس و هیالوما مارژیناتوم نقش مهمی در
انتقال دو گونه تیلریا اویس و تیلریا لستوکاردی در استان های خراسان رضوی و شمالی
دارند.       

کلیدواژه‌ها