ردیابی مولکولی اسینتوباکتربومانی در عفونت های سوختگی شهراصفهان با استفاده از PCR

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: بخش سوختگی محیط
مناسبی جهت رشد باکتری هایی نظیر سودوموناس ،انتروباکتر،استاففیلوکوک ،
اسینتوباکتروغیره می باشد. اسینتوباکتر یکی از باکتری های بیماریزای فرصت طلب
وازمهم ترین عوامل ایجاد کننده ی عفونت بیمارستانی محسوب می شود.اسینتوباکتر قادر به ایجاد طیف وسیعی
ازعفونت ها ازجمله ذات الریه ،عفونت خون ،عفونتهای ادراری،عفونت زخم وغیره می
باشد. این باکتری به ویژه عامل عفونت دربیماران بستری دربخش مراقبت های ویژه
وسوختگی به شمار می آید.مطالعات مختلف درطی 20سال اخیر،افزایش در میزان شیوع
اپیدمی های بیمارستانی ناشی از اسینتوباکترهادربیماران بستری در بیمارستان های
کشورهای مختلف رانشان می دهد.ازجمله
راهکارهای مناسب برای کنترل عفونت در بیماران مبتلا به سوختگی تشخیص سریع باکتری های ایجادکننده ی عفونت به
منظور تجویز آنتی بیوتیک مناسب می
باشد.درمطالعه ی حاضر تشخیص مولکولی گونه ی اسینتوباکتر بومانی درعفونت های سوختگی
،به منظور تشخیص سریع این باکتری مورد بررسی قرارگرفت.  موادو روش کار : دریک بازه
زمانی 6ماهه تعداد 65 ایزوله ی باکتریایی مشکوک به اسینتوباکتر از زخم های سوختگی
عفونی شده جمع آوری شد. ابتداتشخیص فنوتیپی ایزوله هابااستفاده ازروش های استاندارد
باکتریولوژی انجام شد.درمرحله ی بعد به منظور تشخیص مولکولی ،پرایمرهای مربوط به
ژن موردنظر گونه ی اسینتوباکتربومانی طراحی شد و PCR انجام
گرفت.درانتها نتایج حاصل از بررسی الکتروفورزمحصولات PCRبانتایج
حاصل از تشخیص باکتریولوژی مقایسه شد. نتایج وبحث: دربررسی های
باکتریولوژیک 81 درصدایزوله ها به عنوان اسینتوباکترشناسایی شدندوبراساس نتایج
حاصل از PCR، 69 درصد ازاین اسینتوباکترها به عنوان گونه
ی اسینتوباکتر بومانی تشخیص داده شدند..باتوجه به شیوع بالای عفونت های ناشی از
اسینتوباکتر بومانی درزخم های سوختگی ،تشخیص سریع این باکتری که یک عامل اساسی
درکنترل ودرمان عفونت دربیماران سوختگی به شمار می آید،ضروری به نظرمی رسد.    

کلیدواژه‌ها