هیستوپاتولوژی روده و گره لنفاوی مزانتریک در یک رأس بز کوهی مبتلا به بیماری یون (پاراتوبرکولوزیس)

نویسنده

چکیده

  بیماری یون (پاراتوبرکلوزیس) یک بیماری مزمن و
پیشرونده گوارشی، با عامل "مایکوباکتریوم آویوم پاراتوبرکلوزیس " می
باشد که در نشخوارکنندگان ایجاد ضایعه می کند. این بیماری در حیات وحش به ویژه
نشخوارکنندگانی مثل آهو و بز کوهی مشاهده شده است. بز کوهی ( capra aegagrus
aegagrus
) یک نشخوارکننده کوچک بوده که در کوهستان ها و نواحی صخره ای مناطق مختلف ایران
زندگی می کند.  نمونه های بافتی یک رأس بز کوهی که با علائم لاغری مفرط و
اسهال مزمن کالبد گشایی گردیده بود، جهت تشخیص ضایعات به بخش پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
ارجاع گردید. مقاطع بافتی از گره لنفاوی مزانتریک ، ایلئوم ، ژژنوم و دریچه
ایلئوسکال تهیه و با رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین رنگ آمیزی شد. لام های تهیه شده با میکروسکوپ نوری
مورد بررسی قرار گرفت. در مخاط و بین غدد روده، تعداد بیشماری سلول های اپی
تلیوئید و ماکروفاژ همراه با حضور محدودتری از لکوسیت های تک هسته ای مشاهده شد که با دقت بیشتر می توان عامل بیماری
را در سیتوپلاسم ماکروفاژها، به صورت اجسامی ریز یافت. همچنین در گره لنفاوی
مزانتریک تعداد فراوانی ماکروفاژ مشاهده گردید. مشاهدات فوق دلالت بر وجود واکنش
لپروماتوز دارد.        

کلیدواژه‌ها