طراحی مدل پیشگوی بار میکروبی شیرپاستوریزه با استفاده از اندازه گیری مقاومت الکتریکی(امپدانس) و بررسی تطابق آن با اسیدیته قابل تیتر در شیر

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: شمارش کلی بار
میکروبی نمونه های شیر به روش کشت پورپلیت و مطابقت نتایج حاصل با استانداردهای
موجود از جمله کارهای آزمایشگاهی معمول در تمامی کارخانجات صنایع شیراست. از سوی
دیگر سرعت دستیابی به نتایج در اسرع وقت از جمله نکات ویژه و مدنظر کارخانجات به
منظور اطمینان از کیفیت محصول تولیدی و در حال توزیع می باشد. بهره گیری از تکنیک
امپدانس به عنوان روشی جدید در ارزیابی بار میکروبی شیرهای پاستوریزه که با صرف
وقت کمتر، دستیابی سریع تر به نتایج را میسر می سازد، مدنظر واقع شد. همچنین هدف
اصلی در این مطالعه بررسی مطابقت نتایج حاصل از روش امپدانس با نتایج بدست آمده از
روش کشت پورپلیت و نیز اسیدیته قابل تیتر در شیرهای پاستوریزه بود. مواد و روش کار: در طی 6 ماه
تعداد 100 نمونه شیر پاستوریزه از منطقه اهواز در استان خوزستان جمع آوری و در
شرایط استریل مورد آزمایش از نظر بارکلی میکروبی با روش های پورپلیت و نیز امپدانس
و همچنین میزان اسیدیته قابل تیتر شیر بر اساس دستورالعمل موسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران قرار گرفتند و نهایتاٌ منحنی های انطباق نتایج سه روش
ومعادلات آن ها با استفاده از نرم افزار اکسل حاصل گردید. نتایج و بحث: میزان تطابق روش
امپدانس با روش کشت پورپلیت در شیرهای پاستوریزه 01/95% بود. همچنین
میزان تطابق روش امپدانس با مقداراسیدیته قابل تیتر در شیر براساس درجه دورنیک 4/85% و نیز میزان
تطابق مقدار بار باکتریایی شیر پاستوریزه با مقدار اسیدیته 27/93% بدست آمد. به
لحاظ اهمیت حصول هر چه سریع تر نتایج در آزمون های کنترل کیفیت غذایی، بهره گیری
از تکنیک های جدیدی همچون روش امپدانس در صنایع شیر پاستوریزه به عنوان جایگزینی
برای روش های مرسوم قدیمی می تواند مورد استفاده باشد که در چند سال اخیر نیز در
برخی کشورهای توسعه یافته به منظور کنترل کیفیت مواد غذایی مختلف مورد استفاده
قرار گرفته است.      

کلیدواژه‌ها