تکنیکی نوین بر پایه روش میکرواستخراج مایع-جامد ونانو ذرات مگنتیت جهت استخراج و اندازه گیری مقادیر اندک فلورفنیکل در نمونه های حقیقی توسط اسپکتروفوتومتری UV-Vis

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: فلورفنیکل در طیف وسیعی به عنوان یک عامل آنتی
باکتریال بویژه جهت مصارف دامپزشکی تولید می شود.با توجه به ممنوعیت استفاده از کلورامفنیکل
در حیوانات دامی ,فلورفنیکل به صورت فزاینده ای جهت مقابله با بیماریها استفاده می
شود.علیرغم اینکه فلورفنیکل نسبت به کلورامفنیکل دارای خطر کمتری می باشد.مصرف آن در حیوانات اهلی به واسطه حضور بقایای
دارو در نسج حیوانی وافزایش مقاومت باکتریهای بیماریزا ,یک عامل بالقوه خطرناک
برای سلامتی انسان به شمار میرود.این روزها,مقاومت آنتی بیوتیک یک تهدید جهانی به
شمار می آید .با توجه به نیاز چشمگیر و فوری به متدی ارزان,آسان ,سریع ,دارای
ظرفیت بالا وحساسیت بالا جهت اندازه گیری
و استخراج مقادیر اندک فلورفنیکل در نمونه های حقیقی بر آن شدیم تا شیوه ای نوین
جهت آشکار سازی فلورفنیکل ابداع نماییم. مواد و روش کار: طرحی نوین از ادغام میکرو استخراج مایع-جامد بر
اساس استفاده از هالو فیبر وذرات نانو مگنتیت جهت اندازه گیری و استخراج فلورفنیکل
از نمونه های حقیقی استفاده شد.جاذب مورد استفاده در این طرح ,ابتدا در نمونه حاوی
فلورفنیکل(فاز دهنده) جهت جذب مقادیر اندک آنالایت قرار گرفت .پس از مرحله استخراج ,جاذب حاوی
آنالایت در متانول (فاز پذیرنده) جهت واجذبی آنالایت وارائه به دستگاه اسپکتروفوتومتر
UV-Vis قرار گرفت.با توجه به اینکه در هر مرحله
استخراج از یک فیبر استفاده می شود روش مربوطه عاری از هر گونه اثر حافظه می
باشد.متد پیشنهاد شده ,ابزاری قدرتمند و با کیفیت بالا در جهت استخراج مقادیر
ناچیز فلورفنیکل از نسج حیوانی در هر مرحله استخراج ارائه می دهد. نتایج و بحث :جهت دستیابی به
فاکتور تغلیظ بالا و استخراج با کارایی بالای آنالایت توسط این متد نوین ,فاکتورهای اصلی استخراج شامل pH فاز دهنده ,
زمان استخراج,زمان استخراج برگشتی ,حجم فاز دهنده و حجم فاز پذیرنده بهینه
شدند.تحت شرایط بهینه استخراج ,متد ارائه شده دارای محدوده دینامیکی وسیع ,تکرار
پذیری بالا,حد تشخیص بسیار پایین و فاکتور تغلیظ عالی می باشد.در مقایسه با سایر
متدهای قدیمی آماده سازی نمونه ,متد بهبود یافته دارای شایستگی بالایی در سرعت
بالای آنالیز,کیفیت خوب در جداسازی,پیش تغلیظ عالی,دقتی چشمگیر و حساسیت بالا می
باشد.      

کلیدواژه‌ها