تعیین فون کنه های سخت نشخوارکنندگان اهلی در منطقه جیرفت و کهنوج ، استان کرمان، ایران

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: با توجه به نقش
کنه ها در انتقال اجرام بیماریزا ی مهم، ایجاد خسارات اقتصادی و آسیب های وارده به
دام از جمله کم خونی و فلج کنه ای، تعیین فون کنه ای در هر منطقه در دوره های
مختلف آب و هوایی به منظور کنترل و پیشگیری و اقدامات درمانی امری ضروری است. لذا
بررسی حاضر در منطقه جیرفت و کهنوج استان
کرمان درتابستان 89 به این منظور صورت پذیرفت. مواد و روش کار: نمونه گیری به
طور تصادفی از92 راس دام شامل: 39 گاو، 26 گوسفند و 27 بز از 14 روستای منطقه
جیرفت و کهنوج (با شرایط آب و هوائی میانگین بارش صفر میلی متر، رطوبت نسبی 36% و متوسط
دمای5/38 درجه سانتی گراد در بازه زمانی نمونه گیری , و دارای ارتفاع470 متر از
سطح دریا و در موقعیت 27 درجه و 50 دقیقه
عرض شمالی و 57 درجه و چهل دقیقه طول شرقی واقع شده است) انجام گرفت. نمونه‌ها در الکل 70% نگهداری و
توسط شبکه دامپزشکی منطقه جهت تعیین جنس و گونه به مرکز "کنه و ییماری‌های منتقله توسط کنه"،
دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران ارسال و با توجه به کلید های تشخیص هوگسترال
(1956)، واکر(2003)، استرادا (2004) مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج و بحث: از مجموع 224 کنه
سخت جمع آوری شده، 27 کنه ماده (05/12%) و 197 کنه نر (95/87 %) بودند.
میانگین تعداد کنه در هر راس دام در مورد گاو 50/2 ، در گوسفند 70/3 و در بز
1/1 تعیین شد. کنه های نر در 2 جنس و 6
گونه شامل: هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم
(4/59 %)،
هیالوما آناتولیکوم اکسکاواتوم(7/17 % )، هیالوما مارژیناتوم ( 7/7 %)، هیالوما
آسیاتیکوم آسیاتیکوم (5/1 %)،
ریپی سفالوس تورانیکوس(2/13 %)
و ریپی سفالوس بورسا(5/0 %
)تشخیص داده شد. شایع ترین گونه کنه در این بررسی، هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم
با فراوانی (70/64 %
)در گاو، (15/51 %
) در گوسفند و (83/70 %
) در بز تعیین شد. در گاو گونه های: هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم، هیالوما
آناتولیکوم اکسکاواتوم، هیالوما مارژیناتوم، هیالوما آسیاتیکوم آسیاتیکوم و در
گوسفند گونه های: هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم، هیالوما آناتولیکوم اکسکاواتوم ،
هیالوما مارژیناتوم، هیالوما آسیاتیکوم آسیاتیکوم و ریپی سفالوس تورانیکوس و در بز
گونه های: هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم، هیالوما آناتولیکوم اکسکاواتوم، هیالوما
مارژیناتوم، ریپی سفالوس تورانیکوس و ریپی سفالوس بورسا مشاهده گردید.    

کلیدواژه‌ها