آنالیز مولکولی ژن ligB در سرووارهای واکسینال لپتوسپیرا اینتروگانس در ایران

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: لپتوسپیروز که
در اثر عفونت با گونه های بیماری زای لپتو
سپیرا ایجاد می شود , یکی از شایع ترین
بیماری های مشترک انسان و دام در جهان است. واکسن های لپتوسپیرایی در حال حاضر از جسم کامل کشته شده
سرووارهای غالب محلی تهیه می شوند. این واکسن ها علاوه بر ناکارآمدی در ایجاد
ایمنی متقاطع بین سرووارهای مختلف لپتوسپیرا , منجر به القای ایمنی کوتاه مدت و همچنین
عوارض جانبی جدی نیز می گردند. بنابر این طراحی و ساخت یک واکسن نوترکیب کارآمد
برای کنترل لپتوسپیروز بسیار حائز اهمیت می باشد.پروتئین LigB تنها در گونه های بیماری زای لپتوسپیرا بیان
می شود. آنتی ژن حفاظت شده LigB در
واکسیناسیون و روش های تشخیص سرولوژیکی لپتوسپیروز اهمیت ویژه ای دارد.به منظور دست یابی به ترتیب نوکلئوتیدی و بررسی پلی مورفیسم ژن ligB در
سرووارهای استاندارد غالب لپتوسپیرا در ایران , ژن مذکور کلون و تعیین توالی گردید. مواد و روش کار: سه
سروواربیماری زای گونه اینتروگانس و یک
گونه غیر بیماری زای لپتوسپیرا (L.biflexa) جهت تلقیح در
محیط کشت انتخابی و استخراج DNA ژنومی به روش استاندارد فنل کلروفرم، مورد
استفاده قرار گرفتند.پرایمرهای اختصاصی به منظور تکثیر ژن ligB طراحی شد.
محصولات PCR به دست آمده از سرووارهای بیماری زا به
وکتور pJET1.2 / متصل شده و
به سلولهای مستعد شده E.coli سویه Top10  منتقل شدند.نهایتا نوترکیب پلاسمید استخراج و تعیین توالی گردید. نتایج و بحث: محصول PCR ژنligB از سرووارهای بیماری زای لپتوسپیرای مورد
آزمایش یک قطعه 1041 جفت بازی بود که این قطعه در گونه غیر
بیماری زا مشاهده نگردید. نتایج ما نشان داد که قرابت نوکلئوتیدی ژن ligB بین (RTCC2808) L.Grippotyphosa و(RTCC2821)Hardjo L.Sejroe 8/90 در صد بود در حالی که سرووار(RTCC2805) L.Canicola با دو سرووار دیگر بر اساس این ژن شباهت
کمتری (3/72درصد) داشت.بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه و مطالعات سایرین
مشخص شده است که، توالی نوکلئوتیدی ژن ligB در
لپتوسپیراهای مختلف اندکی متفاوت است. LigB به عنوان یک
آنتی ژن پروتئین اختصاصی جنس لپتوسپیرا معرفی شده است ، از این رو ژن کلون شده در
تحقیق حاضر را می توان با هدف بیان پروتئین نوترکیب و استفاده از آن در تهیه واکسن موثر علیه لپتوسپیروز مورد استفاده قرار داد.    

کلیدواژه‌ها