بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیر تجویز خوراکی عصاره خارخاسک بر روی اسپرماتوژنز در موش سوری

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: خارخاسک با نام
علمی Tribulus Terrestris و نام عمومی Puncture vin گیاهی دارویی
است که در سرتاسر جهان پراکنده است. گیاه کامل و میوه آن برای درمان بیماری ها
استفاده می شود. از این گیاه برای درمان عفونت های ادراری، سنگ های ادراری، التهاب
ها، ادم، آسیت، کاهش فشار خون استفاده می شود و همچنین دارای اثرات آنابولیک و
افزایش قدرت عضلانی نیز هست. از این دارو برای تقویت جنسی و درمان الیگواسپرمی و
آزواسپرمی و ناباروری در مردان و بزرگی پروستات استفاده می شود. هدف از انجام این
مطالعه بررسی اثرات تجویز غلظتهای مختلفی از عصاره میوه خارخاسک بر روی اسپرماتوژنز
در موش سوری می باشد. مواد وروش کار: برای انجام این مطالعه از 42 سر موش سوری نر
بالغ استفاده شد که به طور تصادفی به چهارگروه کنترل،درمان 25،50 و 100 میلی گرم
تقسیم شدند که عصاره مورد نظر از طریق گاواژ به موشها خورانده می شد. در تمام گروه
ها موشها در فاصله 28 و 42 روز بعد از شروع مطالعه با استفاده از کتامین بیهوش و
بعد از خونگیری ازقلب، بیضه آن ها بلا فاصله پس از مرگ خارج شده و با استفاده از
فرمالین تثبیت می گردید. نمونه های فوق بعد از تهیه مقاطع مورد بررسی قرار می
گرفت. نتایج وبحث:  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میزان
اسپرماتوژنز در گروه کنترل بالاترین و در گروه درمان 100 میلی گرم کمترین میزان را
داشت، هرچند این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود. بنابراین توصیه می شود از این
دارو جز در موارد درمانی و تنها با کمترین میزان ودر دوره زمانی 28 روز و یا کمتر
مورد استفاده قرار گیرد.      

کلیدواژه‌ها