بررسی آلودگی به تک یاخته ژیاردیا در گربه های ولگرد شهر کرمان با استفاده از روش رنگآمیزی تری کروم

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: این تاژکدار
اولین بار توسط لوون هوک در سال 1681، گزارش شد. درحال حاضر شایع ترین تک یاخته
انگلی در بسیاری ازکشور ها از جمله ایران است. ژیاردیا یکی ازعوامل مهم ایجادکننده
اسهال در انسان وحیوانات می باشد و از لحاظ کلینیکی و چشم اندز سلامت عمومی دارای
اهمیت می باشد. تک یاخته ژیاردیا در گربه های زیر یک سال سن و در گربه های ولگرد
شایع است. هدف از این مطالعه، بررسی آلودگی با تک یاخته ژیاردیا در گربه های شهر
کرمان و ارزیابی اهمیت این تک یاخته در سلامتی گربه ها می باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه،
گربه های ولگرد شهر کرمان، در یک محدوده زمانی نه ماهه در خلال دی ماه سال 1390 تا
اواسط شهریور سال 1391 برای آلودگی به تک یاخته ژیاردیا مورد بررسی قرار گرفت.
تشخیص آلودگی بر اساس آزمایش های مدفوعی صورت گرفت. تعداد 100 گربه ولگرد در سه
گروه سنی، 1>، 3-1 سال و 3< با تله گذاری از نقاط ختلف شهر کرمان جمع آوری
شد. نمونه های مدفوع توسط روش رسوبی فرمالین- اتر و رنگ آمیزی تری کروم آنالیز
گردید.  نتایج و بحث: نتایج نشان داد
که در 5 درصد از نمونه ها آلودگی به تک یاخته ژیاردیا وجود داشت. آنالیزهای انجام
گرفته به کمک نرم افزار SPSS رابطه معنی داری بین آلودگی تک یاخته ای
ژیاردیا با جنس و سن را نشان نداد. تک یاخته ژیاردیا به عنوان یک عامل خطر برای
بهداشت عمومی مطرح می شود و به کار بردن روش هایی برای کنترل و جلو گیری از شیوع
این تک یاخته به منظور کاهش آلودگی محیط زیست ضروری است.  

کلیدواژه‌ها