کریستالوری در سگها و نقش عوامل محیطی بر آن

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف : تظاهر کریستال
ها در ادرار را کریستالوری گویند که وجود آن می تواند نشان از ابتلا به سنگ ادراری
باشند.این مقاله بر اساس تحقیقی عملی که با هدف شناخت انواع کریستالوری و نقش
عوامل مؤثر بر تشکیل آن از قبیل جنس، نژاد، سن، تغذیه، S.G , PH در سگ انجام
شد،تهیه گردیده است. مواد و روش کار : در ابتدا 80 سگ
بر اساس نوع جنس ( نر و ماده )، نژاد ( بزرگ و کوچک ) و سن ( یک سال به پایین و بالای یک سال ) به طور
مساوی انتخاب شدند. سپس نمونه های ادرار آن ها گرفته شد و توسط نوارهای ادراری و
میکروسکوپ نوری و پلاریزه، ترکیبات و فاکتورهای ادراری و نوع کریستال های آن ها
مشخص شد. آن گاه نقش شش فاکتور مورد نظر در ایجاد کریستالوری ( به
صورت کلی ) و در مراحل بعدی بر روی انواع کریستال های یافت شده بررسی شد. نتایج و بحث : نتایج بدست آمده نشان داد که %40 از نمونه ها
کریستالوری داشتند و فاکتورهای نژاد، سن، تغذیه، S.G , PH در ایجاد آن
دخالت داشتند. همچنین در اگسالات کلسیم S.G , PH ، در اسید
اوریک S.G ، در Amorph urate سن، تغذیه و S.G، در Amorph phosphate
نژاد و در استروویت فاکتور S.G مؤثر بودند.    

کلیدواژه‌ها