بررسی اثر چند گیاه دارویی بر روی تولید پایوسیانین در باکتری سودوموناس آئروژینوزا

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: سودوموناس
آئروژینوزا یک باکتری فرصت طلب دارای قدرت بیماریزایی در انسان، حیوانات و گیاهان
است. این باکتری یکی از مهمترین عوامل عفونت های بیمارستانی در طیف وسیعی از
بیماران دارای نقص سیستم ایمنی شامل مبتلایان به بدخیمی ها، سیستیک فیبروزیس،
سوختگی ها و... است. همچنین سویه های مختلف این باکتری می توانند در حیواناتی که
سیستم ایمنی شان تضعیف شده علایم مشابه ایجاد کرده و موجب مرگ میزبان شوند.
پایوسیانین یکی از فاکتورهای بیماریزایی مهم تولید شده توسط این باکتری است که بر
باکتری های رقیب و نیز سلول های میزبان این باکتری (خصوصا سلول های شش) اثر مخرب
دارد. ایجاد بیوفیلم توسط باکتری موجب مقاوم شدن آن در برابر بسیاری از آنتی بیوتیک
ها شده است لذا لزوم تحقیق بیشتر جهت پیدا کردن جایگزین های مناسب به جای آنتی
بیوتیک ها، احساس می شود. مواد و روش کار: در این تحقیق اثر
پنج گیاه دارویی بر تولید پایوسیانین در این باکتری مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش های مختلف پنج گیاه آویشن، آنغوزه، زیره سبز، سیر و کندل، خشک شده و سپس عصاره
آنها استخراج شد. ضمنا از آنغوزه عصاره های الکلی و آبی تهیه شد. باکتری در ارلن
های حاوی غلظت های مختلف از هر عصاره کشت داده شده و پس از سانتریفیوژ محیط کشت،
فاز دارای پایوسیانین جدا شده و پس از تیمار با کلرفرم و هیدروژن کلرید توسط
دستگاه اسپکتوفوتومتر در OD520 مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج و بحث: نتایج نشان داد که
عصاره های کندل، آنغوزه الکلی، زیره و آویشن میزان پایوسیانین را بسیار کاهش می
دهند، همچنین عصاره آنغوزه آبی کاهش کمی در تولید پایوسیانین ایجاد کرد. عصاره سیر
اثری بر تولید پایوسیانین نداشت.    

کلیدواژه‌ها