شناسایی باکتری Aeromonas hydrophila جدا شده از ماهیان فیتوفاگ(Hypophthalmichthys molitrix) پرورشی به روش مولکولی

نویسندگان

چکیده

 آئروموناس هیدروفیلا(Aeromonas hydrophila)
یک باکتری گرم منفی متحرک هوازی و بیهوازی اختیاری است که در محیط های آبی و
دستگاه گوارش ماهیان سالم یافت می شود. این باکتری در شرایط استرس زا عامل اصلی
مرگ و میر در ماهیان آب شیرین بوده و موجب سپتیسمی همراه با خونریزی های جلدی و
احشایی، تورم روده و مرگ می گردد. پژوهش حاضر بدنبال بروز تلفات شدید ماهیان
فیتوفاگ پرورشی با علائم خونریزی، پرخونی و آسیت در کارگاههای پرورش ماهیان گرمابی
شهر رشت بر روی جدایه های آئروموناس هیدرویلا با هدف شناسایی سریع و قطعی گونه
باکتری به روش مولکولی(PCR) انجام شد. در این روش 32 جدایه باکتریایی که به روش بیوشیمیایی به
عنوان آئروموناس هیدرویلاشناسایی شده بودندبا استفاده از یک جفت پرایمراختصاصی ژنSrRNA 16 مورد آزمایش قرار گرفتند که فقط 21 جدایه باند bpو 685 مربوط به آئروموناس هیدروفیلا را بر روی ژل آگارز 5/1 درصد
ایجاد نمود. این مساله نشان می دهد که تستهای بیوشیمیایی 11 جدایه از جنس
آئروموناس را بطور اشتباه بعنوان آئروموناس هیدروفیلا تشخیص داده ولی آزمون PCR با دقت و
اختصاصیت بیشتر فقط گونه آئروموناس هیدروفیلا را متمایز نموده است. نتایج نشان داد که روش PCR به عنوان یک
روش سریع و مطمئن در تشخیص قطعی آئروموناس هیدروفیلا قابل استفاده است. شناسایی
آئروموناس هیدروفیلا در ماهی در ایران تاکنون به شیوه بیوشیمیایی صورت گرفنه و
تحقیق حاضر برای اولین بار در کشور به شناسایی باکتری مذکور به روش مولکولی(PCR) پرداخته است.  

کلیدواژه‌ها