بررسی باقیمانده آنتیبیوتیکی در تخممرغهای عرضه شده در سطح شهر مراغه و نقش بقایای آنتیبیوتیکی مواد غذایی در ایجاد مقاومتهای دارویی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: سا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لهاست
که دارو‌های آنتی‌بیوتیکی
جایگاه ویژه‌ای در درمان و کنترل بیماریها و عوامل میکروبی دارند. اما
بایستی به این نکته توجه نمود که عدم مصرف صحیح این دارو‌ها می‌توا‌ند
مشکلات متعددی نظیر مسمومیت‌ها،
واکنش‌های آلرژیک و اختلال در میکروفلور طبیعی بدن را سبب گرد‌د، و از
همه مهمتر مقاومت‌های دارویی است که یکی از عوا‌‌مل عمده
در ایجاد آن، با‌قیما‌نده‌های
آنتی‌بیوتیکی در مواد غذایی، بویژه با منشأ دامی می‌باشد.
از این رو کنترل و بررسی مواد غذایی و بویژه تولیدات دامی از این نظر بسیار حائز
اهمیت است. هدف ‌ا‌‌نجام
این مطالعه، بررسی باقیما‌نده‌های
آنتی‌بیوتیکی در تخم‌مرغ به
عنوان یکی از منابع غذایی عمده در جامعه می‌باشد. مواد و روش کار: برای ا‌نجام
این مطالعه از روش آزمایش FPT استفا‌ده
گردید، که برای این منظور پس از جمع‌‌آوری
تعداد 50 عدد تخم‌مرغ از نقاط مختلف شهر به صورت تصا‌دفی،
سفیده آنها جدا شده و به عنوان نمونه‌ی مورد
بررسی، در مقادیر یکسان در چهار محیط کشت با PH‌‌‌ های مختلف و
باکتری‌های متفاوت قرار داده شده و پس از 24 ساعت انکوبا‌سیون،
ها‌له عدم رشد به عنوان نتیجه مثبت که حاکی از با‌قیما‌نده‌ی آنتی‌بیوتیکی
است تلقی شده و همچنین قطر هاله‌ نیز با نمونه
شاهد مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج و بحث: از نمونه‌‌‌‌‌‌های
مورد بررسی تعداد 17 عدد مثبت بود که 34% از نمونه‌ها را
شا‌مل می‌شود.
همچنین با بررسی نتایج مشخص گردید که بیشترین آلودگی بقایای آنتی‌بیوتیکی
مربوط به ماکرو‌لید‌ها بوده
ا‌ست. بدیهی است که یکی از عوا‌مل عمده
ایجاد مقاومت میکروارگا‌نیسم‌ها نسبت
به دارو‌ها و مواد آنتی‌بیوتیکی
بکارگیری نا‌درست آنها می‌باشد.
لذا کنترل بیشتر و ایجاد آگاهی در جامعه بسیار مهم بوده و این آگاهی و کنترل بویژه
در میان مسئولین داروخا‌نه‌‌‌ها،
پرورش‌دهندگان دام و طیور و تولید‌کننده‌‌های
مواد غذایی که معمولا همراه با درگیری‌های
اقتصادی فراوان نیز می‌باشند،
اهمیت بیشتری دارد.  

کلیدواژه‌ها