مقایسه باقیمانده آنتی بیوتیک ها درگوشت گوسفندان نرپرواری وگاوهای نرپرواری منطقه پاکدشت در سال (1391)

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: گوشت از منابع
مهم تغذیه انسان به علت دارا بودن ترکیبات غذایی جایگاه خاصی در سلامت انسانها
دارد اما از آنجا که برخی دامداران مبادرت به درمان خود سرانه با آنتی بیوتیک ها
بدون مشورت با دامپزشک و همچنین به مدت زمان باقی ماندن آنتی بیوتیک ها در گوشت
توجه ندارند این موضوع سبب بوجود آمدن مشکل مقاومت دارویی در جوامع انسانی و
همچنین ناقص الخلگی ها و بسیاری بیماریهای بیمارستانی گردیده هدف از تحقیق بررسی
میزان آلودگی گوشت های منطقه پاکدشت .به
آنتی بیوتیک ها وبررسی سطح کیفیت گوشت های منطقه هست  مواد و روش کار: از200نمونه مورد
بررسی 100نمونه گوسفند نرپرواری و 100نمونه گاو نرپرواری بود که از کشتار گاه خرین
واقع درشهرستان ورامین و ازکشتارگاه سامان واقع درشهرستان ورامین و از قصا بی های
منطقه پاکدشت تهیه گردید و تشخیص باقیمانده آنتی بیوتیک ها بااستفاده ازکیت ( premitest) بررسی گردید. نتایج و بحث :که از100نمونه
گوسفند مورد بررسی که ازکشتارگاهها و قصابی های مختلف منطقه پاکدشت تهیه گردید 35
نمونه ها حاوی آنتی بیوتیک مثبت بودو 65نمونه فاقد آنتی بیوتیک بود که از100نمونه
گاونرپرواری مورد بررسی که ازکشتارگاهها و قصابی های مختلف منطقه پاکدشت از60
نمونه هاحاوی آنتی بیوتیک بود مثبت بودو 40نمونه فاقد آنتی بیوتیک بود بررسی ها
نشان می دهد آمار آلودگی به انتی بیوتیک ها نسبتا بالا هست به نظر می رسد رسد علت
این امر بیشتر بخاطر اینکه دامداران اطلا عاتی راجب خطرات باقی ماندن انتی بیوتیک درگوشت ندارند ویا برای جلوگیری
ازضرر ناشی ازتلفات دامها به مدت زمان باقی ماندن انتی بیوتیک ها درگوشت توجهی
ندارندوقبل ازمتابولیزه شدن آنتی بیوتیک دربدن دام آن رابرای کشتار می فرستند شدن ویاحتی درخوراک دام هابرای جلوگیری از بیماری
ها از آنتی بیوتیک استفاده می کنند درگوسفندان استفاده ازآنتی بیوتیک کم تر
چون درمرتع هستنددر سیستم متراکم مثل
گاوها نیستندوتنها در سه ماه دوره آخر پرورش درسیستم متراکم وبسته نگهداری می شوند    

کلیدواژه‌ها