ردیابی عوامل عفونی و علل حذف گاوهای شیری در گله های صنعتی هلشتاین شهر هشتگرد

نویسنده

چکیده

 هر ساله تعداد زیادی گاو قبل از پایان دوران اقتصادی خود
حذف می شوند که با بررسی دلایل و انجام آموزشهای لازم می توان نرخ حذف را کاهش داد
. با کاهش نرخ حذف ، وضعیت اقتصادی دامداری ها بهتر خواهد شد ، همچنین باعث می شود
پیشرفت ژنتیکی با انتخاب تلیسه برتر جایگزین افزایش یابد و باعث عدم کاهش تولید
شیر ناشی از تعداد بیشتر تلیسه شکم اول در گله می شود . در این پژوهش علل حذف گاوهای شیری و میزان آن در 10 گله
صنعتی پرورش گاو شیری در شهر هشتگرد در طی یک سال ( 01/10/87 – 01/10/88 ) مورد بررسی
قرار گرفت . تعداد کل دام ها 3970 راس بوده که در طی یک سال 513 راس
حذف گردیدند . علل حذف گزارش شده در 12 گروه شامل بیماری های عفونی ، بیماری های
متابولیک ، اختلالات تولید مثلی ، حوادث پیش بینی نشده ، اختلالات پس از زایمان ،
ناهنجاری های پستان ، لنگش ، ناهنجاری های دستگاه گوارش ، جسم خارجی ، تولید پایین
، سقط و مازاد دسته بندی گردید . درصد گاوهای حذف شده طبق دسته بندی به ترتیب % 64/21 ، % 95/1 ، %73/25 ، %45/13 ، % 38/8 ، % 48/4 ، % 31/3 ، % 41/7 ، % 12/3 ، % 7/3 ، % 53/2 ، % 29/4 گزارش شد
. همچنین گاوها بر اساس تعداد زایش به 8 گروه 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8 یا
بیشتر از 8 بار زایش تقسیم بندی شدند ، درصد گاوهای حذف شده در هر گروه به ترتیب % 27/20 ، % 78/23 ، % 23 ، % 23/14 ، % 58/8 ، % 48/4 ، % 51/3 ، % 14/2 گزارش
شد. بر اساس این مطالعه اختلالات تولید مثلی ، بیماری های
عفونی و حوادث پیش بینی نشده عمده ترین علل حذف گاو در گله ها به شمار می رود .   

کلیدواژه‌ها