بررسی آلودگی سالمونلائی گله های مرغ مادر در استان مرکزی از سال 1386 تا 1390

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: سالمونلاها باکتری هایی گرم منفی و متحرکند که
از نظر خواص بیوشیمیائی و سرولوژیک از سایر آنتروباکتریاسه متمایز می گردند. تمامی
سروتیپ های سالمونلا برای انسان بیماری زا بوده و خطرناکترین سروتیپ ها برای انسان
S.typhi و S.paratyphi می باشد. یکی
از راههای شایع انتقال سالمونلا در انسان مصرف گوشت طیور آلوده می باشد که این
آلودگی ممکن است ناشی از تیفوئید و پارا تیفوئید طیور, بیماری پلوروم و ... باشد.
این بیماری همواره خسارات سنگینی به اقتصاد کشور و جامعه بهداشتی وارد کرده و
همواره سلامت عمومی را مورد تهدید قرار داده است. این مطالعه با هدف تعیین میزان
شیوع آلودگی سالمونلایی در طیور استان مرکزی صورت پذیرفت. مواد و روش کار: در این مطالعه
تعداد8221 نمونه مرغ مادر از مزارع استان مرکزی به صورت نمونه برداری ساده طی 5
سال از سال 1386 تا 1390 انجام پذیرفت. پس از آماده سازی نمونه ها در آزمایشگاه
میکروبیولوژی, با استفاده از محیط های سلنیت براث, تتراتیونات براث, مک کانکی آگار
,سالمونلا شیگلا آگارو... غنی سازی و جداسازی و تست های بیوشیمیایی از جمله مانوز,
اندول, سوربیتول, سالیسین و... برای تمامی
نمونه ها انجام گرفت. نتایج و بحث : از تعداد 8221
نمونه طیور مورد آزمون تمامی نمونه ها از نظر سالمونلا پلوروم منفی گزارش شد که
نشان از سلامت گله های مرغ مادر در استان مرکزی دارد.     

کلیدواژه‌ها