ارزیابی میزان شیوع ژن های مولد سم شیگا (stx1,stx2) در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از موارد اسهال بره های دامپروری های اطراف سمنان با استفاده از تکنیک Multiplex-PCR

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف : سویه های
اشریشیاکلی مولد شیگاتوکسین (shigatoxigenic E. coli) بدلیل
توانایی تولید شیگاتوکسین بعنوان یکی از خطرات مهم برای بهداشت انسان تلقی شده و
می توانند در انسان باعث بیماری هایی از قبیل سندروم همولیتیک-اورمیک (HUS)، پورپورای ترومبوسایتوپنیک ترومبوتیک (TTP) و همچنین
بصورت کلی ایجاد اسهال و عوارض گوارشی شوند. با توجه به اینکه یکی از مهمترین
صنایع دامپروری در استان سمنان صنعت پرورش گوسفند بوده و طبیعتا برخورد زیادی بین
گوسفند و نیروی انسانی در این استان صورت می گیرد، درنتیجه تعیین حضور ژن های مولد
شیگاتوکسین در موارد کلی باسیلوز گوسفند و میزان شیوع این ژن ها در سویه های فوق
امری ضروری بنظر می رسد.  مواد و روش کار :در این
مطالعه از تعداد 100 بره مبتلا به سندروم اسهال که در محدوده سنی 90 -7 روزه قرار
داشتند سواپ مقعدی اخذ شده و در محیط انتقالی به آزمایشگاه ارسال شدند. سپس ردیابی
E.
coli
با استفاده از روش های کشت مرسوم انجام شده و سپس با استفاده از تکنیک Multiplex-PCR و با استفاده
از پروتکل ارائه شده توسط Paton&Paton 1998 ردیابی
ژن های stx1 و stx2 مولد
شیگاتوکسین انجام پذیرفت.  نتایج و بحث : از 100 نمونه
مدفوعی مورد بررسی تعداد 51 نمونه از لحاظ حضور اشریشیاکلی مثبت ارزیابی شدند. سپس
ردیابی ژن های stx1 و stx2 با استفاده
از دو جفت پرایمر اختصاصی و با تکنیک Multiplex-PCR صورت گرفته و
از 51 نمونه بررسی شده در مجموع 15 نمونه
(41/29%) اشریشیاکلی شیگاتوکسیژنیک ( 8 مورد حامل ژن stx1 و 7 مورد
حامل ژن stx2 و 3 نمونه حامل هر دو واریته stx1 و stx2 ) بودند.
نشخوارکنندگان بعنوان مخزن و میزبان نگهدارنده اشریشیاکلی شیگاتوکسیژنیک مطرح
هستند. در استان سمنان پرورش نشخوارکنندگان بویژه گوسفند از اهمیت و رونق بالایی
برخوردار می باشد. با توجه به اینکه حدود 30% سویه های E. coli جدا شده شده
از اسهال بره ها متعلق به پاتوتیپ STEC می باشند می توان نتیجه گرفت که در استان
سمنان آلودگی محصولات دامی مربوط به گوسفندان از قبیل گوشت و دیگر فرآورده های
دامی به این باکتری، می تواند نقش بسیار مهمی را در انتقال عفونت به انسان دارا
بوده و بایستی تمهیداتی خاص را در جهت پیشگیری از انتشار عفونت به موارد انسانی
مدنظر قرار داد.       

کلیدواژه‌ها