تشخیص ملکولی سندرم نقص ایمنی اکتسابی درگربه های ولگرد شهر کرمان

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: خانواده
رتروویریده که شامل ویروس های نقص ایمنی و لوسمی گربه می باشد، درسراسر جهان مسبب
بیماریهای مهلکی در گربه ها میشوند. شیوع بیماری (FIV)در مناطق جغرافیایی مختلف بین30%-2% متفاوت بوده
که بیشترین شیوع از کشور ایتیالیا و ژاپن گزارش شده است. بیماری شباهت زیادی به
سندرم نقص ایمنی اکتسابی انسان دارد و بنابراین گربه بهترین مدل حیوانی جهت بررسی
پاتوژنز و درمان بیماری ایدز در انسان است. مواد و روش کار: در این بررسی از
60 قلاده گربه ولگرد که با استفاده از تله زنده گیر از مناطق مختلف سطح شهر کرمان
جمع آوری شده بودند، نمونه گیری به عمل آمد. در بررسی هماتولوژی شمارش کلی و
تفریقی لکوسیت ها، شمارش کلی گلبول های قرمز، اندازه گیری هماتوکریت و شمارش پلاکت
ها طبق روش های متداول آزمایشگاهی صورت پذیرفت. سپس استخراج DNA با استفاده از
کیت تجاری انجام شد. جهت انجام آزمایشات PCR و جستجوی
قطعه bp 553 اختصاصی
بیماری, کیت تجاری VeTeKTM FIV استفاده گردید. نتایج و بحث: فراوانی کلی FIV در جمعیت گربه
های مورد بررسی 40% تخمین زده شد. بدین صورت که از 60 نمونه خون
جمع آوری شده 24 نمونه آلوده به FIV بودند. شیوع آلودگی در گربه های نر مسن تر
از 3 سال به طرز معنا داری بیش از گربه های جوانتر و ماده بود. ارتباط آلودگی به
ویروس (FIV) با بروز علایم بالینی همچون ژنژیویت، زخم
ها و آبسه های پوستی در مبتلایان معنادار بود. مطالعات قبلی سرمی انجام شده در شهر
کرمان شیوع سرمی بیماری به روش ایمنوکروماتوگرافی را در گربه های ولگرد 36 %
نشان داده بود که با نتایج تحقیق حاضر هم خوانی دارد. با توجه به شیوع قابل توجه
بیماری، انجام اقداماتی چون معدوم سازی گربه های ولگرد آلوده و در نهایت گنجاندن
واکسن های تجاری موجود ضد این بیماری در برنامه واکسیناسیون گربه های خانگی در
کشور ایران توصیه می گردد.    

کلیدواژه‌ها