تایید شیوع سقط جنین توکسوپلاسمایی در یک گله گوسفند با روشهای مختلف آزمایشگاهی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: توکسوپلاسما گوندیی یک انگل تک یاخته اجباری
داخل سلولی است که می تواند تقریبا تمامی حیوانات خونگرم و انسان را آلوده کند.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که بیماری ناشی از این انگل (توکسوپلاسموز) در صنعت پرورش
گوسفند ایجاد می کند، سقط جنین است. روشهای مختلف آزمایشگاهی شامل گسترش مستقیم،
سرولوژی، پاتولوژی، ایمونوهیستوشیمیایی، روشهای مولکولی، تلقیح به حیوانات
آزمایشگاهی و .... می توانند در تشخیص این بیماری قابل استفاده باشند. مواد و روش کار: در این مطالعه
شیوعی از توکسوپلاسموز مادرزادی در یک گله گوسفند در شهر چناران، استان خراسان
رضوی با تکیه بر روشهای مختلف تشخیصی شرح داده شده است. نتایج و بحث: جنینها و بره های
69 میش آبستن از 240 میش موجود در گله (%75/28) در مدت
یک ماه از بین رفتند. میزان سقط جنین توکسوپلاسمایی در این گله %34-23 با فاصله
اطمینان %95 گزارش گردید. در این مطالعه مزایا و معایب
روشهای مختلف ازمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و از مجموعه ای از روشهای تشخیصی
موجود بر حسب مورد استفاده گردید.      

کلیدواژه‌ها