جداسازی اشریشیاکلی O157:H7 از گوشت گوسفند در گشتارگاه شهرستان ایذه در استان خوزستان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: یکی از مهمترین
عوامل پاتوژن که از غذا به انسان منتقل می شود و در سال های اخیر توجه محققین
زیادی را به خود جلب کرده است،اشریشیا کلی O157:H7می باشد. این
عامل بیماری زا مسبب بیماری های خطرناک بالقوه ای هم چون سندروم اورمی
همولیتیک و کولیت خونریزی دهنده است. با
توجه به اینکه اطلاعات ناچیزی در خصوص آلودگی گوشت دام های مختلف به این پاتوژن در
ایران وجود دارد، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی وضعیت آلودگی گوشت گوسفندان کشتار
شده در شهرستان ایذه در استان خوزستان به این پاتوژن انجام شد.  مواد و روش کار: در مجموع، 105
نمونه ی گوشت گردن و ران از 105 لاشه ی گوسفند پس از جریان مراحل کشتار با هدف
ردیابی اشریشیا کلی O157:H7 گرفنه شد و
به روش واکنش زنجیره ای پلیمرازی با استفاده از پرایمرهای اختصاصی مورد آزمایش
قرار گرفت. نتایج و بحث: نتایج این مطالعه
نشان داد6 نمونه (7/5 درصد) از 105 نمونه ی مورد آزمایش حامل این پاتوژن بوده است،
در حالی که نمونه های آلوده به اشریشیا
کلی بیش از 60 درصد نمونه ها را شامل می شدند. با توجه به این که گاو مخزن اولیه ی
این پاتوژن شناخته شده است ،و چون کشتار گوسفند در کشتارگاه شهرستان ایذه به صورت
سنتی انجام می گیرد، احتمال می رود، آلودگی فوق به دنبال آلودگی ثانویه و در اثر
تماس با مدفوع واحشای دام هایی همچون گاو صورت گرفته باشد. با این وجود گزارش فوق
اولین گزارش از آلودگی گوشت گوسفند با این پاتوژن در شهرستان ایذه بوده است که
امید می رود در آینده با انجام کارهای بیشتر با جامعه ی آماری گسترده تر نتایج
دیگری به دست آید و با نتیجه ی پژوهش حاضر مقایسه شود.      

کلیدواژه‌ها