بررسی شیوع سرمی تب کیو در دام های استان مازندران

نویسندگان

چکیده

 تب کیو یک بیماری زئونوز است که توسط باکتری گرم منفی
کوکسیلا برونتی ایجاد می شود. دامهای اهلی بعنوان مخزن اصلی برای عفونت و انتقال
به انسان مطرح هستند. اطلاعات کمی در مورد وضیعت بیماری در انسان و حیوانات ایران
وجود دارد. هدف از این بررسی، مشخص کردن وضعیت سرواپیدمیولوژیکی تب کیو در
گوسفندان استان مازندران بوده است. در این مطالعه، 253 نمونه سرم از گوسفندان
مناطق مختلف جغرافیایی استان مازندران جمع آوری شد. نمونه های سرم با استفاده از
کیت الایزا (CHEKIT Q fever) جهت بررسی آنتی بادی IgG ضد کوکسیلا
برونتی آزمایش شدند. میزان آلودگی به تب کیو در این مطالعه 7/23% بود. آنالیز
داده ها، ارتباط آماری معنی داری را بین مناطق مورد مطالعه نشان داد (P=0.001) بطوریکه مناطق
مرکزی (8/33%)
و شرقی(2/27%)
آلودگی بیشتری را نسبت به مناطق غربی (5/8%) از خود نشان دادند. بیش ترین آلودگی مربوط
به شهرستان های بابل با 5/40%
و سواد کوه با 35%
بود و کمترین آلودگی در شهرستان رامسر با 6/2% مشاهده شد. جهت مشخص شدن سیمای
اپیدمیولوژیکی تب کیو در این استان و استان های همجوار، نیاز به بررسی های بیشتر
بر روی سایر حیوانات، کنه ها و جمعیت های انسانی در معرض خطر می باشد.          

کلیدواژه‌ها