بررسی آلودگی به فاسیولا، دیکروسلیوم، کیست هیداتیک و سارکوسیست در دامهای کشتار شده در کشتارگاه بیرجند درتابستان سال 1391

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: بیماریهای انگلی، طیف وسیعی از بیماریها را
شامل می شود که برخی از آنها از نظر بهداشتی و اقتصادی دارای اهمیت فراوانی می
باشند. در این مطالعه، بررسی شیوع آلودگی انگلی دامهای کشتار شده در کشتارگاه
بیرجند در تابستان 91و تعیین همه گیری انگل های فاسیولا، دیکروسلیوم، کیست هیداتیک
و سارکوسیست در منطقه می باشد. مواد و روش کار: در این بررسی که
بصورت مقطعی انجام شد از 1740 دام کشتاری که شامل 560 رأس گوسفند، 730 رأس بز و
بزغاله، 380 رأس گاو و گوساله و 70 نفر شتر بود همزمان با کشتار، کبد و ریه گاوها،
گوسفندان و شترها ابتدا از نظر وضعیت ظاهری بررسی شد و سپس جهت تشخیص فاسیولا و
دیکروسلیوم برشهایی در بافت و مجاری صفراوی ایجاد گردید. برای تشخیص کیست هیداتیک
نیز کبد و ریه بصورت ظاهری و فیزیکی بررسی شد. قسمتهایی از لاشه نیز جهت تشخیص
سارکوسیست برش داده شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS وآزمون مجذور
کای صورت پذیرفت. نتایج و بحث : در مجموع 54 کبد
آلوده به فاسیولا(1/3 درصد)، 29 کبد آلوده به دیکروسلیوم(66/1 درصد)، 47 کبد آلوده
به کیست هیداتیک(7/2 درصد)، 75ریه آلوده به کیست هیداتیک(31/4 درصد) و 2 مورد (11/
. درصد) آلودکی به سارکوسیست مشاهده گردید. از 70 شتری که مورد بررسی قرار گرفته
شد، در14مورد(20 درصد)، آلودگی ریه به کیست هیداتیک مشاهده گردید که با توجه به
مصرف نسبتاً بالای گوشت شتر در این منطقه، این درصد نشان از آلودگی بالای شترهای
کشتار شده می باشد. با بررسی نتایج و مقایسه آن با مطالعات صورت گرفته در برخی از
کشتارگاههای دیگر مشاهده گردید که میزان آلودگی انگلی به انگلهای ذکر شده در منطقه
به نسبت بالا می باشد که این مشکل علاوه بر ایجاد زیانهای اقتصادی در اثر ضبط کلی
یا جزئی لاشه، بدلیل رابطه مستقیم این آلودگی ها با سلامت انسان، اقدامات جامع تری
را در زمینه کنترل و پیشگیری در مقابل اینگونه بیماریها را طلب می نماید.    

کلیدواژه‌ها