مطالعه فراوانی ژن stx2f در جدایه های اشریشیاکلی حاصل از مدفوع کبوتر

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: سویه های
اشریشیاکلی مولد شیگا توکسین (STEC) برای انسان و حیوان بیماریزا بوده و موجب
اسهال خفیف تا شدید و سندروم اورمی همولایتیک ( (HUSدر
انسان شده و همچنین در خوک این سویه ها می تواند موجب ادم گسترده و کشنده شود. هدف
از انجام این مطالعه تعیین فراوانیE. coli در میان کلی فرم های مدفوعی کبوتر و همچنین
تعیین فراوانی ژنstx2f در میان جدایه های اشریشیا کلی مدفوعی کبوتر
بود.  مواد و روش کار: در مجموع 35
نمونه مدفوع از کبوتران اهلی اخذ و به آزمایشگاه منتقل گردید و روش های استاندارد
باکتری شناسی جداسازی و شناسائی اشریشیا کلی بر روی آنها صورت گرفت.. همه جدایه
های اشریشیا کلی توسط PCR برای تایید
حضور ژن stx2f مورد بررسی
قرار گرفتند. نتایج و بحث: تعداد 410 جدایه
از 423 نمونه اشریشیا کلی بودند. سپس جدایه های اشریشیا کلی توسط PCR برای حضور ژن stx2f مورد بررسی قرار گرفتند. در بررسی نتایج
بدست آمده تنها 2 جدایه حامل ژن stx2f بودند. با
توجه به نتایج فوق گمان می رود اشریشیا کلی حامل ژنstx2f بعنوان
فلورنرمال دستگاه گوارش کبوتران مطرح نباشد و عوامل جغرافیایی و فصلی می توانند
زمینه ساز حضور این سویه ها در کبوتر باشد.  

کلیدواژه‌ها