بررسی میزان آلودگی به انگل دمودکس در دانشجویان دانشگاه شهرکرد و رابطه ی آن با سن وجنس

نویسندگان

چکیده

   مقدمه و هدف: بررسی میزان
آلودگی به جرب دمودکس در دانشجویان دانشگاه شهرکرد و ارتباط آن با سن وجنس بود.   مواد و روش کار: این بررسی در بهار سال 1391 در دانشگاه شهرکرد
انجام شد و 94 دانشجو مورد مطالعه قرار گرفتند که از این تعداد54 نفر مذکر و 40
نفر مونث بودند. برای بررسی وجود انگل
دمودکس با دو انگشت دست پوست صورت، و یا
بینی افراد تحت فشار قرار گرفت و چربی خارج شده با استفاده از لامل برداشت می شد.
سپس نمونه اخذ شده روی لامی که روی آن یک قطره لاکتوفنل ریخته شده بود گذاشته شد و
روی آن لامل قرار گرفت. پس از گذشت 10- 5
دقیقه به وسیله میکروسکوپ نوری با
بزرگنمایی 10 و40 نمونه ها مورد بررسی
قرار گرفتند و تصاویر مناسب تهیه شد.   نتایج و بحث : نتایج حاصل از
این مطالعه نشان داد 8 نفر از دانشجویان آلوده به جرب دمودکس بودند که هر 8 نفر
دانشجویان پسر بودند و هیچ موردی در خانم
ها مشاهده نشد. با توجه به این که بیماری
وابسته به سن بوده و دانشجویان در رنج سنی 24-18 سال نمونه گیری شدند بنابراین
میزان آلودگی 51/8 درصد گزارش شد و نیاز
به انجام بررسی روی جمعیت های بیشتری برای
مطالعات بعدی می باشد.         

کلیدواژه‌ها