بررسی شیوع بیماری آنفولانزا درگله های گوشتی معدوم شده شهرستان های سمنان،گرمسار وشاهرود در شش ماه اول سال 1391

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: بیماری آنفولانزا
از جمله شایع ترین بیماری های موجود در گله های مرغی می باشد که باعث تحمیل خسارات
مالی بسیاری به مرغداران می شود. مطالعات محققین مختلف نشان داده است که پارامتر
های مکانی و محیطی و همچنین میزان جوجه
ریزی در ماه های مختلف سال از عوامل تعیین کننده مهم در میزان شیوع این بیماری می
باشند. لذا در این تحقیق سعی شد تا تاثیر دو پارامتر مکانی و زمانی در شیوع بیماری
آنفولانزا در سطح گله های گوشتی استان سمنان مورد سنجش قرار گیرد. مواد و روش کار: در بازه زمانی
بهار و تابستان سال 1391، آمار تیتر HI آنفولانزای ارائه شده توسط اداره کل
دامپزشکی استان سمنان (در شهرستان های سمنان، گرمسار، شاهرود ) اخذ گردید و داده
های حاصل پس از وارد کردن در صفحه اکسل توسط نرم افزار SAS(2001) در رویه
مدل های عمومی خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میانگین ها توسط آزمون چند
دامنه دانکن در سطح 5%
مقایسه گردیدند. نتایج وبحث: مقایسه میانگین
تیتر آنفولانزا در مناطق مختلف در فصول
بهار و تابستان نشان داد که تفاوت آماری معنا داری بین سه شهرستان مذکور دیده نمی
شود(05/0 < p) و لی نتایج تیتر آنفولانزا در فصل بهار (
19/8 ) و تابستان (37/2) حاکی از یک اختلاف معنادار بین این دو فصل( P

کلیدواژه‌ها