ارزش آزمایشگاهی لیپید و لیپوپروتئین‌ها در دامپزشکی

نویسنده

اسدی

چکیده

   لیپوپروتئین‌ها ساختارهای مدوری هستند که وظیفه انتقال لیپیدهای هیدروفوبیک (تری‌گلیسرید TG و کلسترول استریفیه EC) را در جریان خون به‌عهده دارند. این ذرات داری یک پوسته متشکل از فسفولیپید، کلسترول آزاد (FC) و پروتئین‌ها (اصطلاحاً آپولیپوپروتئین یا آپوپروتئین) هستند که حول یک بخش مرکزی حاوی TG و EC را پوشانده‌اند. لیپوپروتئین‌ها را بر مبنای روش جداسازی در آزمایشگاه‌ها طبقه‌بندی کرده‌اند. در این خصوص بر مبنای دانسیته شناوری در گرادیان محلول نمکی با استفاده از اولتراسانتریفوژ لیپوپروتئین‌های پلاسمایی یا سرمی را بر مبنای چگالی سنگین به سبک به انواع ذیل طبقه‌بندی شده‌اند: 1) (High density lipoprotein (HDL 2) (Lipoprotein (a) (Lp(a 3) (Low density lipoprotein (LDL 4) (Intermediate density lipoprotein (IDL 5) (Very low density lipoprotein (VLDL 6) (Chylomicrone (Chy در این بین Chy فقط در حالت پس از صرف غذا در پلاسما یا سرم حضور دارد و در شرایط ناشتایی در خون طبیعی حضور ندارد. زمان مورد نیاز جهت حذف Chy از جریان خون و یا به‌عبارت دگر زمان ناشتایی مورد نیاز برای تست‌های آزمایشگاهی در آزمایشگاه‌های انسانی 16-14 ساعت است. در این خصوص در حیطه دامی ناشتایی overnight (12 ساعت) جهت انجام تست‌ها کافی است. از سوی دیگر لیپوپروتئین‌ها بر مبنای میزان حرکت در یک میدان الکتریکی بر روی بستر خنثی (الکتروفورز روی کاغذ استات سلولز) به انواع آلفا، پر بتا و بتالیپوپروتئین طبقه‌بندی شده‌اند که در این بین نوع آلفا بیشترین و نوع بتا کمترین حرکت الکتروفورتیکی را نشان می‌دهد.