بررسی شیوع سرمی آلودگی به کرم قلب سگ در سگ های ولگرد شهر های زابل و بم

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: دیروفیلاریازیس
یکی از بیماریهای انگلی و زنوز سگ سانان است که متعاقب آلودگی به انگل دیروفیلاریا
ایمیتیس ایجاد می گردد.0تشخیص بیماری به روشهای مختلفی چون تستهای انگل شناسی (روش نات اصلاح شده برای مشاهده
میکروفیلر) و یافته های رادیوگرافی،اکوکاردیوگرافی و الکترو کاردیوگرافی صورت می پذیرد اما از آنجایی که حضور میکروفیلر
ها در خون ماهیتی متغیر دارند و در بسیاری
از موارد (67%-5%) اصلا مشاهده
نمی شود امروزه جهت غربالگری، روش هایی چون الایزا و ایمنوکروماتوگرافی که با
بررسی آنتی ژنهای پیکری کرم قلب در سرم، آلودگی را نشان می دهند استفاده می
شود.تستهای غربالگر سرمی علاوه بر سهولت کاربرد، حساسیت بسیار بیشتری نسبت به روش
های انگل شناسی دارند. این بیماری در مناطق مختلف ایران شیوع دارد اما در زمینه وضعیت آلودگی سگهای شهرهای بم
و زابل به این انگل هیچ گونه گزارشی در
دست نیست. 0این بررسی برای تعیین شیوع سرمی آلودگی به انگل کرم قلب در سگ های
ولگرد شهر های زابل و بم صورت گرفت. مواد و روش کار: برای این منظور،
از ورید سفالیک70قلاده سگ بالغ ولگرد (35 قلاده از هر منطقه)نمونه خون جهت بررسی هماتولوژی و سرمی گرفته شد0پس از جمع آوری
سرم ،کلیه نمونه ها با استفاده از کیت
ایمنوکروماتوگرافی سریعBVT
محصول کشور فرانسه با حساسیت و ویژگی 98% و 99% ،
حضور پادگن های پیکری کرم قلب ماده در سگ ها بررسی شد0 نتایج و بحث : شش و سه قلاده از سگ های مورد بررسی به ترتیب در شهرهای زابل و بم در
روش ایمنوکروماتوگرافی آلوده بودند که فراوانی 4/17% و 5/8%آلودگی را نشان می داد. شیوع بیماری با افزایش سن ارتباط
معناداری داشت و در گروه سنی بالاتر از 6 سال بیشتر مشاهده شد. این بیماری در دنیا شیوعی متفاوتی در حدود 45%- 2% داشته ودر مناطق مختلف جغرافیایی هر کشور نیز شیوع متفاوتی دارد. در ایران
از مناطق جغرافیایی متعددی چون آذربایجان غربی و شرقی، مشهد، شیراز، تهران
،خوزستان و مناطق شمالی کشور بیماری با
شیوعی بین%
5/1تا 19%
گزارش شده اما به نظر می رسد که استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل، جزء آلوده ترین
نواحی ایران به دیروفیلاریا ایمتیس می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که شهرهای زابل و بم نیز جزء مناطق آندمیک بروز بیماری است و وقوع احتمالی
بیماری باید در سگهای مبتلا به مشکلات تنفسی و قلبی توسط متخصصین بالینی در این
مناطق مد نظر قرار گیرد.    

کلیدواژه‌ها