تعیین فراوانی و تنوع انگل های دستگاه گوارش کبوتران خانگی شهرستان کازرون

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف : آلودگی های
انگلی کبوتر بدلیل زندگی نزدیک آن با انسان باعث انتشار آلودگی و گاهی سرایت آن به
انسان میگردد و در نهایت بر بهداشت و سلامت عمومی اثر می گذارد. مواد و روش کار: تعداد 104 قطعه
کبوتر از 4 ناحیه شهرستان کازرون در مرداد و شهریور سال 1390 بصورت تصادفی انتخاب
گردیدند. قبل از کشتار 10 گرم مدفوع تازه بصورت انفرادی جمع آوری و به آزمایشگاه
انگل شناسی ارسال گردید و ضمنا جهت بررسی میزان شیوع انگل Trichomonae
gallinae
سوآب مرطوب و استریلی از ناحیه ی حلق و دهان آنها اخذ گردید. پس از انجام عملیات
یوتانازی کبوترها، شستشو و جمع آوری نماتودها و سستودهای موجود در کانال گوارشی
(هیچ گونه آلودگی به ترماتود رویت نگردید)؛ نماتودها در لاکتوفنل قرار گرفتند و
جهت ارسال به آزمایشگاه در الکل 70% و گلیسرول 5% ذخیره شدند و سستودها نیز در فرمالین 10% فیکس و جهت
تشخیص یا کآرمین اسید رنگ آمیزی شدند. جهت جدا کردن و شمارش تخم های انگلی موجود
در مدفوع از روش شناورسازی sheather استفاده شد. به منظور ارزیابی دقیق تر تخم
ها با استفاده از روش کلیتون-لین و انتقال به لام، به وسیله ی کلیدهای تشخیصی تخم
انگل ها به صورت جداگانه شناسایی شدند. ضمنا در مورد اووسیست کریپتوسپوریدیا از
رنگ آمیزی زیل-نلسون نیز استفاده شد. نتایج و بحث: در این بررسی،
حداقل یک مورد آلودگی انگلی در همه ی کبوتران تشخیص داده شد. دربازرسی کانال
گوارشی، فراوانی آلودگی به Ascaridia colombae 8.6%،Raillietina
magninumida 19.2%، Raillietina
achinobothridia 25.9% و در بازرسی قسمت فوقانی دستگاه گوارش
فراوانی انگل Trichomonas gallinae 86%گزارش گردید. در
بررسی آلودگی مدفوع کبوتران به تخم های انگلی، فراوانی انگلی به شرح زیر به ثبت
رسید:  Eimeria 51.8%، Cryptosporidium
5.7%
، (Ascardia (egg 5.7% و Capillaria
0%.
در کل بیشترین فراوانی آلودگی مربوط می شد به پروتوزوئا 92 قطعه (88.4%) و کمترین
آلودگی به نماتودها 8 قطعه (7.6%)
اختصاص یافت. توصیه نویسندگان این پژوهش بر این است که با توجه به شیوع
بالای انگل های گوارشی در کبوتران منطقه ی بوشهر می بایست اهمیت استفاده از
داروهای ضد انگل (خصوصا علیه تک یاخته ها و سستودها)، بهداشت جایگاه ها، مبارزه با
میزبانهای واسط ، کاهش ارتباط با سایر پرندگان و بر طرف نمودن کمبودهای تغذیه ای
را به نگهدارندگان کبوتر آموزش و سپس به مرحله ی عملیاتی رساند.  

کلیدواژه‌ها