شناسایی ژنتیکی انگل نماتودیرلا کملی بر اساس ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز تحت واحد یک (CO1) و ژن ریبوزومی 18S rDNA

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: نماتودیرلا کملی
یکی از انگلهای دستگاه گوارش نشخوارکنندگان است این انگل از نظر شباهتهای
مورفولوژیکی بسیار شبیه به جنس نماتودیروس میباشد آنالیز فیلوژنیک نماتودیرلا کملی
بر اساس ترادف ITS1 و ITS2 حاکی از
ارتباط بسیار نزدیک این گونه با بعضی گونه‌های
نماتودیروس است و می‌توان اظهار داشت که گونه نماتودیرلا کملی به جنس
نماتودیروس شباهت زیاد دارد، و تعریف یک جنس جداگانه به نام نماتودیرلا کملی شاید
تنها بر اساس یافته‌های مورفولوژیک مورد سوال قرار گیرد، جهت بررسی بیشتر این
موضوع شناسایی و آنالیز ژن میتوکندریایی CO1
و ژن ریبوزومی  18S
rDNA این انگل برای
اولین بار مورد مطالعه قرار گرفت.  مواد و روش کار: تعداد 11 نمونه
انگلی جدا شده از دو شتر آلوده جمع آوری شد و پس از مطالعات مورفولوژیک و
تایید گونه انگلی، نمونه‌ها توسط پنس استریل کاملا له گردیدند، DNA نمونه ها با
استفاده از کیت تجاری استخراج DNA استخراج شد. و سپس با استفاده از پرایمرهای
مناسب و محلول dNTP، بافر 10x
PCR و محلول MgCl2 نمونه ها در
دستگاه ترموسایکلر با سیکل های حرارتی-زمانی قرار داده شد. فرآورده PCR روی ژل آگارز،
الکتروفورز گردید و پس از رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید، باندهای بدست آمده با
ایلومیناتور UV مشاهده و نتایج ثبت شد. پس از تکثیر موفقیت
آمیز ژنهای هدف ، محصولات هر واکنش بصورت جداگانه از دو طرف تعیین ترادف شد. در
پایان نتایج نهایی و استخراج شده حاصل از سکانس انگل در میزبان شتر، با استفاده از
برنامه BLAST n مورد بررسی و مقایسه ی با دیگر موارد مشابه
موجود در بانک ژن آمریکا (NCBI) قرار گرفت تا هر گونه قرابت و اختلاف بین
جدایه های این انگل در شتر با سایر موارد
مشابه در دیگر میزبانها مشخص گردد. در ضمن موقعیت فیلوژنی این انگل در ارتباط با
سایر گونه‌های ثبت شده از لحاظ ژن های مذکور پس از ترسیم درخت
فیلوژنی به کمک نرم افزار MEGA.4 مورد مقایسه
گرفت. نتایج و بحث: اطلاعات به دست آمده براساس ژن 18S rDNA نشان داد که بین نماتودیرلا کملی(JX305977)
و نماتودیروس باتوس(AJ920360,U01230)
شباهت 99 درصدی وجود دارد. تمامی سکانس‌های ناحیه
ریبوزومی18S rDNA برای انگل‌های
مورد مطالعه از شباهت صددرصدی برخوردار بود. بررسی ملکولی بر اساس ژن میتوکندریاییCO1،
ی(X305966 تا JX305976) حاکی از وجود اختلاف ژنتیکی درون گونه‌ای و
حضور 11 ژنوتیپ مختلف در میان 11 نمونه انگلی مورد بررسی بود. بر اساس ژن
میتوکندریایی میزان اختلاف ژنتیکی درون‌گونه ای
1 تا 3 درصد برآورد گردید. در مقایسه‌ای که
بین ترادف CO1 ایزوله‌های
انگلی نماتودیرلا کملی صورت گرفت، 32 جایگاه نوکلئوتیدی دارای پلی‌مورفیسم
درون‌گونه‌ای بود. بنابراین می‌توان
گفت ژن میتوکندریایی CO1 برای بررسی
ژنتیک جمعیت نماتودیرلا کملی نسبت به ناحیه ریبوزومی 18S
rDNA مناسب‌تر است.
    

کلیدواژه‌ها