تعیین میزان آلودگی انگل های خارجی در ماهیان زینتی گوپی ، مولی ، گلدفیش وکت فیش در مراکز نگهداری و پرورش ماهی در شهرستان سنندج

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: امروزه با توجه
به گسترش تمایل مردم به نگهداری ماهیان زینتی در ایران و جهان توجه به بهداشت و
بیماریهای ماهیان آکواریومی نیز گسترش یافته است. از مشکلات عدیده در نگهداری این
ماهیان بروز انگل های خارجی می باشد که
باعث کاهش وزن، لاغری ، رفتارهای غیر طبیعی، زخمهای جلدی ، ایجاد زمینه مناسب برای
توسعه سایر عوامل بیماریزا و نهایتاًً تلفات می باشد. هدف از این تحقیق تعیین
میزان آلودگی انگل های خارجی در میان چهار گونه معروف ماهیان زینتی در شهرستان
سنندج می باشد.  مواد و روش کار: در این پژوهش مجموعاًً تعداد 100 ماهی گوپی ،
100 ماهی مولی ،100گلدفیش و 100 ماهی کت فیش جهت نمونه گیری از مراکز نگهداری و
پرورش ماهیان زینتی به طور تصادفی انتخاب گردید و پس از انتقال به آزمایشگاه به
روش لام مرطوب از قسمتهای پوست، باله ها و آبشش گسترش تهیه شد. نتایج و بحث : نتایج بدست آمده
از این تحقیق بیانگر این بود که در بین ماهیان مورد بررسی 77/49 درصد دارای آلودگی
و 23/50 درصد آنها فاقد آلودگی بوده اند. کمترین میزان آلودگی در ماهی گوپی (8/8
درصد) و بیشترین آن در ماهی گلدفیش( 81/43 درصد) مشاهده گردید. در اندامهای مختلف
بیشترین آلودگی به ترتیب مربوط به پوست(5/65درصد)، آبشش (1/24درصد) و باله
ها(4/9درصد) بود. بیشترین شدت آلودگی مربوط به انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس با
میزان شیوع 21/34 درصد و کمترین آن مربوط به انگل آرگولوس با میزان 7/1 درصد می
باشد. انگلهای تک یاخته Ichthyophthirius multifilis، Trichodina sp.، chilodonella
cyprini،
و انگل های پر یاخته ای شامل Gyrodactylus gracilis ، Dactylogyrus
vestator
و دو گونه بندپا شامل Lernaea cyprinacea و Argulus foliaceus
در ماهیان مورد مطالعه مشاهده گردید. نتیجه مطالعات نشان داد که آلودگی انگلی در
ماهیان آکواریوم شایع است.    

کلیدواژه‌ها