بررسی آلودگی میکروبی توتال کلیفرم و فکال کلی فرم پساب رودخانه هراز

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: بررسی کمی
باکتریهای کلیفرمی رودخانه هراز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده زیرا آب آلوده سبب
انتقال میکروبهای مختلف بیماریزا شده و علاوه بر بروز بیماریهای متفاوت موجب کاهش
کیفیت آب نیز می گردد. وجود رستورانهای متعدد در حاشیه رودخانه هراز و تخلیه
مستقیم فاضلابهای انسانی به این رودخانه ، باعث افزایش آلودگی مدفوعی آب و افزایش
بار میکروبهای اندیکاتور نظیر کلی فرمها، کلی فرمهای مدفوعی ، اشرشیا کلی ،
باکتریهای احیاء کننده سولفیت و استرپتوکوکهای مدفوعی میگردد. هدف از انجام این
مطالعه ارزیابی باکتریهای گروه کلی فرم آب رودخانه هراز در ایستگاههای مختلف بوده
است.  مواد و روش کار: جامعه مورد بررسی
ارزیابی آب حوضه سد منگل در رودخانه هراز بوده است. 4 نمونه از 4 ایستگاه (شهرک
ایثار آمل، کره سنگ هراز، نورود، کیلومتر 115 تهران ) به طور ماهانه و در طول یک
سال (مجموعاً 12 دوره نمونه برداری) از نظر وجود کلیفرمها مورد ارزیابی قرارگرفت .
در مجموع 48 نمونه مورد آزمایش قرار گرفت. نمونه های اخذ شده در زنجیره سرد به
آزمایشگاه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر منتقل و در محیط کشت ECC کروم آگار کشت
داده شده و پس از گرمخانه گذاری در دمای 35 و 44 درجه به مدت 48 ساعت ، تعداد
کلیفرم ، کلی فرم مدفوعی و اشرشیا کلی شمارش گردید. نتایج و بحث: نتایج آزمایشات
نشان داد که جمعیت کلی فرمها بسته به تغییرات فصلی ، زمان و مکان نمونه
برداری متفاوت بوده است. از بین این 4
ایستگاه، نورود آلوده ترین از نظر آلودگی به توتال کلیفرم بوده وکیلومتر 115 تهران کمترین آلودگی را دارا بوده است.
بیشترین آلودگی در ماه مهرمشاهده گردید. نتایج همچنین نشان داد که جمعیت باکتریهای
گروه کلی فرمهای مدفوعی و اشرشیا کلی در ایستگاههای مورد بررسی صفر بوده است. به
نظر می رسد که علت پاین بودن بار باکتریهای گروه کلی فرم ، ویژگی خودپالایی
رودخانه هراز در ایستگاههای مختلف بوده که در برخی از مناطق بیشتر بوده و باعث
کاهش فرآیند آلودگی رودخانه شده است.     

کلیدواژه‌ها