جستجوی حاملین سالمونلا در نمونههای مدفوع گاومیشهای استان آذربایجان غربی به روش تکثیر ژن invA

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: سالمونلوزیس یکی
از بیماری‌های مشترک بین انسان، دام و پرندگان می‌باشد که
توسط سروتیپ‌های مختلف سالمونلا ایجاد و با علائم سقط جنین، اسهال و
اسهال خونی مشخص می‌گردد. این باکتری همچنین یکی از مهمترین گونه‌های
باکتریایی است که از بیماری‌های با
منشا غذایی جدا می‌شود. با توجه به اهمیت بیماری در نشخوارکنندگان و همچنین
اهمیت سالمونلا از لحاظ بهداشت عمومی هدف از مطالعه حاضر تعیین حاملین سالمونلا در
نمونه‌های مدفوع گاومیش‌های مناطق
مختلف استان آذربایجان غربی به روش تکثیر ژن invA و مقایسه آن
با روش‌های معمول کشت میکروبی می‌باشد. مواد و روش کار: در این تحقیق 102
نمونه مدفوع از گاومیش‌های
مناطق مختلف استان آذربایجان غربی (ارومیه، خوی و پیرانشهر هر کدام 34 نمونه) جمع‌آوری
شد. به منظور استخراج DNA ابتدا حدود پنج گرم از هر نمونه مدفوع در
محیط غنی کننده سلنیتF براث کشت داده شد و با استفاده از روش
فنل/کلروفرم/ایزوآمیل الکل استخراج DNA انجام گرفت. سپس شناسایی سالمونلا با روش PCR و با استفاده
از جفت پرایمرهای اختصاصی ژن عامل تهاجم سالمونلاها (invA) به‌ نام‌های S139 و S141
انجام گرفت. همچنین به طور جداگانه 100 میکرولیتر از هر محیط سلنیتF براث بر روی
محیط کشت کروم آگار سالمونلا(CAS)کشت داده شد. نتایج و بحث: از مجموع 102
نمونه مدفوع مورد مطالعه، 16 نمونه (68/15%) با استفاده
از روش PCR محصول bp 662 نتیجه تکثیر ژن invA را نشان دادند
که به تفکیک نواحی مورد مطالعه 4 نمونه (92/3%) از ارومیه، 6
نمونه (71/5%) از خوی و 6 نمونه (71/5%)
از پیرانشهر بدست آمد، در حالیکه نتیجه کشت میکروبی برای تمامی نمونه‌ها منفی
بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهند که
آزمون PCR بسیار حساس‌تر و
اختصاصی‌تر از روش کشت باکتریایی جهت شناسایی سالمونلاها می‌باشد.
همچنین دستگاه گوارش گاومیش مخزنی برای سالمونلا بوده و گاومیش‌‌ها به
عنوان حاملین سالمونلا در طبیعت می‌باشند
که این موضوع از لحاظ انتقال باکتری‌های
بیماری‌زا به انسان و نیز بهداشت عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.  

کلیدواژه‌ها