مطالعه هیستوپاتولوژیک وقوع فئوهایفومایکوزیس ناشی از Cladosporium bantiana در یک سر خرگوش سفید نیوزلندی (caniculus Oryctolagus)

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: فئوهایفومایکوزیس
به طور کلی به عفونت های فرصت طلبی اطلاق می گردد که در انسان ها و حیوانات به
وسیله قارچهای  رنگدانه دار ایجاد
می شود و سبب بروز عفونت های بالینی پوستی، زیر پوستی، مغزی و سیستمیک می گردد. مواد و روش کار: یک سر خرگوش سفید
نیوزلندی ماده، با سن 8 ماه که متعلق به
یک تیم تحقیقاتی بود، با علائم افسردگی و نشانه های عصبی چرخش سر در جهت عقربه های
ساعت، مورد آسان کشی و مطالعات هیستوپاتولوژیک قرار گرفت. در بررسی ماکروسکوپیک، سطح پشتی مغز ادماتوز و پر خون بود.
در ناحیه Parietal وTemporal
سمت راست ضایعات کانونی خاکستری مشاهده شد. در زیر کپسول هر دو کلیه گرانولوم های
سفید رنگ مشاهده شد که در ناحیه کورتکس هم نفوذ کرده بودند. بافت کبد متورم و رنگ
پریده و دارای گرانولومهای سفید-خاکستری بود. بررسی میکروسکوپیک بافت مغز، حاکی از
التهاب پیوگرانولوماتوز بود که در بخش مرکز ضایعه نکروز و در اطراف دیوسل ها،
ماکروفاژ اپیتلوئید، نوتروفیل و لنفوسیت مشاهده گردید. به علاوه سلولهای التهابی
اطراف ساختارهای هایف مانند که به صورت شاخه شاخه و با تیغه میانی بودند و همچنین
ساختارهای شبه کونوئیدی مشاهده شد. از دیگر موارد، بروز واکنش PVC، گلیوز،
انفیلتراسیون آستروسیتها در اطراف واکنش
پیوگرانولوماتوز بود. در رنگ آمیزی PAS، هایفها به صورت بلند و باریک به همراه تیغه
میانی به رنگ قهوه ای مشاهده شدند. اسلاید میکروسکوپیک از نظر رنگ امیزی اسید فست
منفی بود و در رنگ آمیزی فونتاماسون وجودرنگدانه ملانین تایید گشت. در کلیه التهاب
گرانولوماتوز، نکروز انعقادی لوله های پروکسیمال، فیبروز ملایم بافت
بینابینی،پرولیفراسیون غشایی ملایم گلومرولهای مالپیگی مشاهده شد.در بافت کبد نیز
علاوه بر التهاب گرانولوماتوز، تغییر چربی و انباشتگی گلیکوژن گزارش گردید. با
توجه به نتایج حاصل از کشت قارچی، پاتوژنCladosporium
bantiana
مورد تایید قرار گرفت. این پاتوژن می تواند از طریق تنفسی- دهانی و زخم پوستی به
بدن وارد شود. همچنین قارچ های تولید کننده رنگدانه معمولا در خاک وجود دارند و می
توانند سبب بروز عفونتهای سیستمیک، آنسفالیت، درماتیت و .... گردند. با توجه به
جستجوهای صورت گرفته تاکنون گزارشی از وقوع فئوهایفومایکوزیس ناشی ازCladosporiumbantianaدر خرگوش وجود نداشته، لذا این مورد به عنوان اولین
گزارش موجود می باشد.    

کلیدواژه‌ها