تشخیص و بررسی پراکندگی آمیلوئیدوز AA و آمیلوئیدوز AL در طحال و کلیه

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: آمیلوئیدوز
بیماری است که در آن پروتئینهای آمیلوئیدی در اندامها و بافتها تجمع می یابد و با
رسوب پروتئین فیبری آمیلوئید در یک یا چند نقطه از بدن مشخص میگردد. پروتئینی ،
آمیلوئیدی محسوب میشود که بر اثر تغییر ساختار سه بعدی آن ، حالت توده ای و
نامحلول مشابه با صفحه ی بتا ی خود بگیرد. آمیلوئیدوز انواع مختلفی دارد که ما در
این مقاله به دو نوع شناخته شده ی آن می پردازیم که این دو نوع عمدتاً از نوع
آمیلوئیدوز عمومی هستند و عبارتند از :  1.AL Amyloidosis 2.AA Amyloidosis مواد و روش کار: ما در این مقاله
از طحال و کلیه چهار سگ لام تهیه کرده ایم. برای تشخیص آمیلوئیدوز نیاز به نشان
دادن آمیلوئید در نمونه برداری بافت مبتلا و رنگ آمیزی کنگو رِد است . ما پس از
رنگ آمیزی کنگو رد ، نمونه را در زیر میکروسکوپ پلاریزه قرار دادیم و به رنگ سبز
دیده شد. لام (نمونه) در رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین به رنگ قرمز و با ریختن اسیدسولفوریک روی آن ، به رنگ بنفش دیده شد. همچنین با استفاده از
سابقه بیماری حیوان و رنگ آمیزی با پرمنگنات ، انواع آمیلوئیدوز ذکر شده را تشخیص
دادیم نتایج و بحث : از چهار لام
مربوط به طحال ، همگی نوع آمیلوئیدوز AL بوده اند ، از چهار لام مربوط به کلیه سه لام از نوع آمیلوئیدوز AL و لام چهارم از نوع آمیلوئیدوز AA است. بنابراین نتیجه گرفته میشود که آمیلوئیدوز نوع AL نسبت به AA شایع تر است و نیز تاکنون درمانی اختصاصی برای آمیلوئیدوز پیدا نشده است ،
فقط ما میتوانیم از بروز آنها تا حدودی جلوگیری کنیم.    

کلیدواژه‌ها