بررسی آلودگی به تک یاخته توکسوپلاسما گوندی در گربه های ولگرد شهر کرمان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: توکسوپلاسما
گوندئی تک یاخته ای داخل سلولی اجباری و رایج ترین انگل مشترک بین انسان و دام
است. مصرف اوسیست های محیطی (مثل خوردن آب و سبزی آلوده) و همچنین خوردن گوشت خام
(که کیست انگل در نسوج آن وجود دارد) راه اصلی انتقال انگل به انسان و احشام می
باشد. این تک یاخته باعث عفونت های شدید درانسان و حیوان ها ی اهلی می شود. گربه
ها به عنوان میزبان نهایی توکسوپلاسما گوندی نقش مهمی در اپیدمیولوژی توکسوپلاسموز
دارند. این مطالعه به منظور بررسی میزان آلودگی به تک یاخته توکسوپلاسما گوندی در
نمونه های مدفوع گربه های ولگرد شهر کرمان انجام شد. مواد و روش کار: در این مطالعه،
تعداد 100 قلاده گربه ولگرد شهر کرمان در خلال دی ماه سال 1390 تا اواسط شهریور
سال 1391 برای آلودگی به تک یاخته توکسوپلاسما گوندی مورد بررسی قرار گرفتند.
تشخیص آلودگی بر اساس آزمایش های مدفوعی صورت گرفت. تعداد 100 گربه ولگرد در سه
گروه سنی، 1>، 3-1 سال و 3< با تله گذاری از نقاط مختلف شهر کرمان جمع آوری
شد. و با استفاده از یک سی سی کتامین 10 درصد بیهوش گردیدند سپس با تزریق داخل
قلبی نسدونال کشته شدند و پس از کالبدگشایی نمونه های مدفوع مستقیما از رکتوم آنها
جمع آوری شد. مدفوع تازه گربه ها برای تشخیص اووسیست توکسوپلاسما گوندی توسط روش
شناورسازی به روش شیتر وروش رسوبی فرمالین - اتر مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج و بحث: نتایج نشان داد
که در 16 درصد از نمونه ها آلودگی به تک یاخته توکسوپلاسما گوندی وجود داشت.
آنالیزهای انجام گرفته به کمک نرم افزار SPSS ورژن 20 رابطه
معنی داری بین آلودگی تک یاخته ای توکسوپلاسما گوندی با جنس و سن را نشان نداد. .
آلودگی به این تک یاخته همچنان زیاد است، بنابراین با توجه به جنبه مشترک بودن و
عوارض آلودگی به این انگل در انسان و دام، به کار بردن روش هایی برای کنترل و جلو
گیری از شیوع این تک یاخته به منظور کاهش آلودگی محیط زیست ضروری است.    

کلیدواژه‌ها